Statistik om antifoulingmedel i Sverige

Antifoulingmedel, ofta kallade båtbottenfärger, används för att förhindra påväxt av vattenlevande organismer på båtar, oceangående fartyg eller konstruktioner i vatten. Till produktregistret rapporterades 51 olika antifoulingmedel för 2012 med den sammanlagda mängden 401 ton.

Ton verksamt ämne i antifoulingmedel fördelat på användare, 1998-2012

Stapeldiagram över verksamt ämne i antifoulingmedel fördelat på användare åren 1998 till 2012.

Källa: Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2012, Kemikalieinspektionen.

Mängden av de verksamma ämnen som används i antifoulingmedel för sin förmåga att hindra påväxt har ökat med drygt 150 procent mellan åren 1999 och 2012. Under dessa år har mellan 8 och 27 procent använts i konsumentprodukter. År 2012 såldes 48 ton verksamt ämne i antifoulingfärger för konsumentbruk. Mängden antifoulingfärger som sålts till konsumenter har ökat kraftigt de två senaste åren. Orsaken till denna kraftiga försäljningsökning är oklar.

Verksamma ämnen i svenska antifoulingmedel, 2012

Cirkeldiagram över andel verksamma ämnen i svenska antifoulingmedel 2012.

Källa: Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2012, Kemikalieinspektionen.