Reach-registrering för svenska företag

Under 2004 genomförde Verket för näringslivsutveckling (Nutek) en studie om hur kemikalielagstiftningen Reach skulle kunna komma att påverka svenska företag. Bland annat fick Statistiska centralbyrån (SCB), uppdraget att tillsammans med Kemikalieinspektionen uppskatta hur många företag som skulle omfattas av registreringsplikt.

I Reach är företag som tillverkar eller importerar kemikalier från länder utanför EU i mer än ett ton skyldiga att registrera ämnena. Enligt tullen hade 2 318 företag EU-extern import av kemikalier under år 2002. Anmälningsplikt till produktregistret inträder vid import av 0,1 ton och av de 2 318 företagen återfanns 698 företag registrerade i produktregistret.

De 698 företagen importerar enligt produktregistret produkter som innehåller cirka 8 300 ämnen. Då ingår också ämnen i produkter som förs in från EU-länder.
 
Tabellen visar hur många företag som importerar eller tillverkar ett ämne med en kvantitet inom något av de olika kvantitetsintervall som styr vilka legala plikter som ska uppfyllas enligt Reach.

Observera att ett företag inom en bransch kan ha ämnen inom samtliga kvantitetsintervall och alltså förekomma maximalt fem gånger. Observera också att det kan röra sig om samma ämne inom olika kvantitetsintervall fast för olika företag eller inom olika branscher. Varken rader eller kolumner är alltså möjliga att summera utom för att ge en grov uppskattning av storleksordning.

Antal företag per bransch med ämnen inom kvantitetsgrupper, 2002
Bransch<1 ton1-10 ton10-100 ton100-1000 ton>1000 ton
Byggindustri, parti-och detaljhandel 294 215 147 97 37
Kemikalieindustri 119 113 103 81 57
Trä- och pappersindustri, grafisk industri, raffinaderi 28 22 17 17 24
Industri för icke-metall och mineraliska produkter 21 18 16 12 10
Maskinindustri 27 17 13 4 1
Gummi- och plastindustri 22 13 11 10 3
Jordbruk, utvinning av mineral, livsmedelsindustri 12 9 8 7 4
Stål- och metallframställning 11 10 9 5 5
Metallvaruindustri 16 9 8 6 1
Kontors- och elektriska maskinindustri 14 12 6 4 0
Utbildning och andra samhällstjänster 15 6 4 2 2
Detaljgrupp inte rapporterad till SCB 12 7 4 2 0
Transportmedelsindustri 10 8 4 2 0
Övriga branscher 11 8 4 0 0
Övrig tillverkningsindustri, el- och hetvattenförsörjning 7 5 4 1 1
Precisionsinstrumentindustri 6 2 1 1 1
Teleproduktindustri 5 2 2 0 0
Textil-, beklädnads- och läderindustri 4 1 1 1 0

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2002.

Inom parti- och detaljhandel och kemikalieindustrin finns de företag som i störst utsträckning kommer att beröras av plikten att registrera eventuell import från icke-EU-land. Men också inom flera andra branscher finns företag som eventuellt importerar enskilda ämnen eller blandningar i sådana mängder att de måste registreras.

Inom Sverige finns cirka 60 tillverkare av kemiska ämnen som också kommer att behöva registrera ämnen.