Miljöfarliga produkttyper

Produkttyper där flest produkter klassificerats som miljöfarliga 2010
ProdukttypAntal produkterTon
Färger 1 611 34 376
Råvaror för gummitillverkning 639 10 834
Biocider 580 17 846
Ytaktiva ämnen, tensider 394 7 475
Rengöringsmedel 371 4 680
Lim 336 694
Färgämnen 307 6 388
Bindemedel 244 7 954
Lösningsmedel 234 9 790
Syntesråvaror 231 18 233 147
Råvaror för kosmetik 231 798
Bränsle 224 21 298 043
Metallytbehandlingsmedel 220 5 036
Smörjmedel 218 733
Golvbeläggningsmaterial 176 2 101
Härdare 170 817
Galvanotekniska produkter 144 1 772
Utfyllnadsmedel 128 420
Växtskyddsmedel 127 2 527

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Cirka 8 600 kemiska produkter var klassificerade som miljöfarliga 2010. Knappt en femtedel av dem var färger. Biocider är produkter som konserveringsmedel och desinfektionsmedel.

Färgämnen, lösningsmedel, ytaktiva ämnen och bindemedel är råvaror för framställning av bland annat färg. Eftersom en del av dessa råvaror innehåller miljöfarliga ämnen blir också många av de slutprodukter där de ingår, såsom färg, lim och rengöringsmedel, miljöfarliga. Dessa produktgrupper består av ett stort antal produkter så att andelen som är miljöfarlig är inte särskilt stor.

Golvbeläggningsmedel är i ibland klassificerade som miljöfarliga. Det beror på att de består av komponenter som är reaktiva och farliga. När golvet härdar på plats ombildas komponenterna till andra, stabila ämnen, som inte är miljöfarliga. Att produkterna omvandlas till mer stabila ämnen gäller också de flesta av de cirka 18 miljoner ton syntesråvarorna.

Andel miljöfarliga produkter av olika produktgrupper

Liggande stapeldiagram över andel miljöfarliga kemiska produkter för vissa produkttyper år 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Av diagrammet framgår att växtskyddsmedel, ofta kallade bekämpningsmedel, är den produktgrupp som innehåller störst andel miljöfarliga produkter. Värt att notera är att trots detta skulle cirka 60 procent av bekämpningsmedlen inte vara farliga för miljön, en siffra som med största sannolikhet beror på att berörda företag brister i klassificering och rapportering. Uppskattningsvis borde andelen miljöfarliga bekämpningsmedel ligga närmare 100 procent.

För biocider, som också är avsedda att påverka organismers överlevnadsmöjligheter, är andelen som klassificerats som miljöfarlig cirka 30 procent när det gäller antal produkter. 15 procent av kvantiteten biocider är klassificerad som miljöfarlig.

Andelen miljöfarlighetsklassificerad färg är cirka 15 procent av all färg, troligen beroende på sitt innehåll av lösningsmedel. Knappt 70 procent av mängden syntesråvara är miljöfarlig. Sådana råvaror omvandlas, som sagts ovan liksom golvbeläggningsmedel, vid användningen till ämnen med andra ofta ofarliga egenskaper.

Bland industriprodukter med stor användning inom metall- och verkstadsindustri som galvanotekniska produkter, lösningsmedel och metallytbehandlingsmedel är den miljöfarliga andelen produkter mellan 10 och 20 procent.