Importerade och inhemskt tillverkade produkter

Huvuddelen av de kemikalier, ämnen såväl som blandade produkter, som används i Sverige tillverkas inte här. De flesta, 72 procent av alla kemiska produkter, förs in från andra EU- eller EES-länder. Endast 4 procent importeras från länder som inte är med i EU, till exempel Schweiz och Ryssland.

Antal kemiska produkter med olika ursprung 2011

Cirkeldiagram över antal kemiska produkter med olika ursprung år 2011.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2011.

Procentuell andel av kemikalier med olika ursprung, 2008-2011

Stapeldiagram med procentuell andel av kemikalier med olika ursprung åren 2008 till 2011.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Andelen kemiska produkter som importeras från länder utanför EU/EES-området ökar. Första året uppgiften om ursprung rapporterades var andelen 2,2 procent och tre år senare, 2011, är andelen 4 procent. Det är andelen importerade från EU som minskar.

De vanligaste importerade kemikalierna är råvaror till plast och gummi, rengöringsmedel och bindemedel som är en råvara till färger och andra ytbeläggningar. Av de kemiska produkter som importeras från länder utanför EU/EES utgör råvaror till läkemedel och veterinärmedicinska produkter en betydligt högre andel (7 procent) än andelen i importen från EU-länder (1 procent).