Hälsofarliga kemikalier till olika branscher

Liggande stapeldiagram med data om mängden hälsofarliga kemikalier i olika branscher år 2011.

Källa: Överblick över kemikalier 2011, produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Kvantiteten redovisas i ton och i faroklasser till respektive bransch.

Den mängd klassificerade produkter som hanteras i petroleumraffinaderier har uteslutits eftersom den är så mycket större än den till andra branscher. För 2011 var summan av produkter i olika faroklasser till petroleumraffinaderier 46 miljoner ton. Summan blir mycket större än den verkliga kvantiteten eftersom stora petroleumprodukter klassificerats med både Utropstecken och Hälsofara. Liknande produkter återfinns sedan till stor del i handeln och transportsektorn som bensin eller produkter som exporteras. Betydande mängder petroleumprodukter har under året omklassificerats från giftiga till det nya klassificeringssystemet och märks nu med utropstecken.

Råolja och bränslehantering dominerar helt bilden av förhållandet mellan olika branschers användning av hälsofarliga kemikalier.

De giftiga produkterna till stålverk är processgaser som innehåller kolmonooxid. De 800 000 ton giftiga produkter som går till kemisk industri används huvudsakligen för att syntetisera nya ämnen.

Efter giftiga och utropstecken är hälsoskadliga produkter den största faroklassen. Även här står bränslen för en stor del av kvantiteten.

Frätande och irriterande produkter utgör en stor andel av de hälsofarliga produkterna till massa- och pappersindustrier, glas- och keramisk industri.