Grönt nyckeltal, mängden hälsofarliga kemiska produkter per person och år

Både i Sverige och många internationella organisationer pågår arbete med att konstruera nyckeltal för att enkelt kunna följa och redovisa om utvecklingen går mot ett samhälle med större eller mindre risker för skador på grund av kemikalier.

Stapeldiagram över mängden hälsofarliga kemiska produkter per person och år åren 1996 till 2011.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Det har visat sig svårt att kunna sammanfatta så komplexa samband i ett förståeligt mått. Ett förslag till svenskt nyckeltal för kemikalieanvändning är den omsatta mängden hälsofarliga kemiska produkter per person. 2011 var den 7,1 ton enligt produktregistret.

Eftersom bränsleanvändningen utgör en stor del av denna kvantitet redovisas andelen hälsofarliga bränslen speciellt. Den totala mängden ökade mellan 2005 och 2006 eftersom företagen då klassificerade fler bränslen som hälsofarliga. För 2008 rapporterades betydligt lägre mängder bränslen än för 2007 för att sedan åter öka.

Det totala materialflödet till Sverige 2009 beräknas i SCB:s arbete med materialflödesanalyser till 19 ton material per capita.