Förhandsanmälan av nya ämnen i EU

Innan ett nytt ämne får släppas ut på marknaden inom EU måste det förhandsanmälas, notifieras. Omfattningen på den information och de tester som en anmälan ska innehålla styrs av hur stor mängd av ämnet som ska släppas ut på marknaden.

Bestämmelser om förhandsanmälan av nya ämnen har funnits inom EU sedan 1981. I Sverige infördes reglerna om förhandsanmälan vid EU-inträdet den 1 januari 1995.

Antal nya ämnen

Stapeldiagram som visar hur många nya ämnen som förhandsanmälts per år från 1996 till 2006.

Källa: Ex-ECB.

Figuren visar hur många nya ämnen som anmälts per år sedan 1996. Vanligen sätts 250 till 300 nya ämnen ut på EU-marknaden varje år. Under 2006 notifierades bara hälften så många, cirka 125 st. Detta kan vara en effekt av att företagen avvaktade utfallet av arbetet med EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Länder som tillverkade de nya ämnena

Cirkeldiagram över fördelningen av länder som tillverkade de nya ämnena.

Källa: Ex-ECB.

Mer än hälften av alla nya ämnen kommer från länder utanför EU, främst USA, Japan och Schweiz. Inom EU bidrar Tyskland med flest ämnen.

Användning av nya ämnen

Cirkeldiagram med fördelningen av användningsområden för nya ämnen.

Källa: Ex-ECB.

Nya ämnen utvecklas för många olika användningsområden. Främst används de som intermediärer och färgämnen. Intermediärer är ämnen som efter att de bildats i en kemisk process används för framställning av andra kemiska ämnen.

Inom foto och reproteknik används cirka tio procent av de nya ämnena. Till kosmetik eller som luktämnen går ytterligare cirka tio procent.

Produktionsvolymer

Cirkeldiagram över produktionsvolymer av nya ämnen.

Källa: Ex-ECB.

De flesta nya ämnen, 56 procent, tillverkas i kvantiteter om 1-10 ton. Cirka 31 procent tillverkas i mindre kvantiteter än så och cirka tolv procent i större.