Fördelning mellan olika grupper av ämnen

Cirkeldiagram över fördelningen mellan olika grupper av ämnen år 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Diagrammet visar vilka huvudsakliga kemiska grupper de kemikalier vi använder i Sverige tillhör.

Petroleumämnen är den ojämförligt största gruppen kemiska ämnen med en kvantitet på 54 miljoner ton. Gruppen består både av själva råoljan och de ämnen som utvinns ur denna som bensin, diesel och eldningsoljor.

Oorganiska ämnen som till exempel cement, industrigaser och olika salter är den näst största gruppen.

Råvaror till framställning av till exempel polymerer, ytaktiva ämnen och andra kemikalier med speciella funktioner utgör gruppen organiska ämnen. Dessutom används flera stora organiska ämnen som bränsle till exempel etanol, MTBE och tallbeck.

Polymerer är speciella organiska ämnen som används som bas i plastmaterial.

Vatten ingår som lösningsmedel i cirka 30 000 produkter, en dryg tredjedel av alla kemiska produkter i produktregistret.

Fördelning mellan olika grupper av ämnen
GruppKvantitet (miljoner ton)
Petroleumämnen 54
Oorganiska ämnen 16
Organiska ämnen 8
Polymerer 2
Vatten 2

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.