Fördelning av kemiska produkter efter faroklass och volym

Cirkeldiagram över volymer av kemiska produkter fördelade efetr faroklass år 2011.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2011.

Under 2011 omsattes cirka 87 000 000 ton kemiska produkter på den svenska marknaden, varav cirka 19 000 000 ton exporterades.

Drivmedel och bränslen som bensin och diesel hanteras i störst mängder och de är giftiga. Under 2010 omklassificerades också många petroleumprodukter till de nya faroklasserna. Produkter som klassificerats enligt det nya systemet för faroklassificering omfattar över en tredjedel av den samlade kvantiteten.

Mängden som bedömts som icke hälsofarlig är knappt en femtedel av den totala mängden.

Mindre än en femtedel av volymen är också hälsoskadliga produkter där hälsofaran ofta beror på att produkterna innehåller organiska lösningsmedel.

Mängden irriterande och frätande produkter utgör en tiondel och består huvudsakligen av cement och oorganiska syror.