Fördelning av kemiska produkter efter faroklass och antal

Cirkeldiagram över andel kemiska produkter fördelade efter faroklass år 2011.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2011. 

Under 2011 fanns cirka 87 000 kemiska produkter i Sverige av vilka cirka 18 procent var konsumenttillgängliga. Under året exporterades 19 000 kemiska produkter.

Fler än hälften av alla kemiska produkter bedömdes inte vara hälsofarliga av de företag som marknadsförde dem.

Andelen giftigt är liten när det gäller antalet produkter, men sett till volymen är den stor.

Produkter som i första hand påverkar vid direktkontakt, det vill säga är irriterande och frätande, utgör cirka en fjärdedel av alla produkter.

Cirka en sjättedel av antalet produkter är hälsoskadliga, ofta beroende på sitt innehåll av organiska lösningsmedel.

Ännu 2011 var endast fem procent av produkterna klassificerade enligt det nya systemet för faroklassificering.