Faroklassade produkters utveckling

Inom EU finns ett gemensamt system för att bedöma hur farligt ett ämne eller en kemisk blandning är. De delas in i olika farlighet, faroklasser. Denna bedömning görs av företaget som sätter produkten på marknaden.

Procentuell andel av alla kemiska produkter som är hälsofarliga

Stapeldiagram om procentuell andel av alla kemiska produkter som är hälsofarliga, åren 1991 till 2011.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Cirka 43 procent, ungefär 38 000, av all kemiska produkter på den svenska marknaden är hälsofarliga på något sätt. Andelen av de kemiska produkter som var hälsofarliga år 1991 var 52 procent. Det gällde också för produkter som var konsumenttillgängliga.

Andelen hälsofarliga produkter minskade under 90-talet. År 2011 var andelen hälsofarliga konsumenttillgängliga produkter 36 procent, en minskning sedan 1991 med 16 procent. Men eftersom antalet kemiska produkter ökat hela tiden, från 60 000 till 87 000 under denna tid, betyder det att det finns ungefär lika många hälsofarliga kemiska produkter idag men också totalt sett ännu fler som inte är det.

Procentuell fördelning mellan antalet kemiska produkter i olika faroklasser

Linjediagram över den procentuella fördelningen mellan antalet kemiska produkter i olika faroklasser under åren 1991 till 2011.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Andelen irriterande produkter har ökat sedan 1993. Detta beror delvis på att produkter som förut klassificerades som måttligt hälsoskadliga, en specifikt svensk klassificering som upphörde att gälla vid EU-inträdet, i hög grad klassificerades om till irriterande.

En faroklass som minskar är hälsoskadlig. Detta kan bero på att många kemiska produkter som innehöll hälsoskadliga lösningsmedel nu ersatts med vattenbaserade produkter som ofta inte är hälsofarliga. Detta gäller inom stora produktgrupper som färg och rengöringsmedel.

Andelen giftiga produkter är cirka tre procent. Det motsvarar cirka 2 000 produkter. Drygt 100 konsumenttillgängliga kemiska produkter är giftiga, många av dem utgörs av bensin.

Under 2010 började ett nytt klassificeringssystem för kemikalier att tas i bruk. Cirka 3 000 kemikalier omklassades under 2011 till de nya faroklasserna vilket motsvarar 4,6 procent av produkterna, andelar som motsvaras av minskningar i andelarna irriterande och hälsoskadliga produkter. Omklassificeringen genomförs fram till 2015 och det kommer att vara möjligt att följa utvecklingen för de nya och gamla klasserna i detta diagram.