De ämnen som används i flest kemiska produkter

De tio ämnen som användes i flest kemiska produkter under 2011
CAS-nummerKemiskt ämneAntal produkterKvantitet i ton
7732-18-5 Vatten 30 995 2 347 531
13463-67-7 Titandioxid 5 926 74 043
1330-20-7 Xylen 5 754 13 066
2634-33-5 1,2-Benzoisotiazol-3-on 4 519 160
67-63-0 Isopropanol 4 223 15 129
2682-20-4 2-Metyl-3(2H)-isotiazolon 3 862 58
123-86-4 Butylacetat 3 390 29 484
55965-84-9 5-Kloro-2-metyl-3(2H)-isotiazolon blandning med 2-metyl-3(2H)-isotiazolon 3 380 28
1333-86-4 Carbon black, aktivt kol 3 333 98 569
64742-95-6 Aromatisk medeltung lacknafta 3 280 18 856

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2011.

De vanligaste ämnena ingår i produktgrupper med ett stort urval produkter, exempelvis färger, smörjmedel, rengöringsmedel, plastråvaror och lim.

Vatten ingår i en tredjedel av alla kemiska produkter i Sverige.

Det vanligaste organiska lösningsmedlet är xylen. Andra lösningsmedel bland de tio mest använda kemikalierna är isopropanol, butylacetat och aromatisk lacknafta.

Lösningsmedlet isopropanol ingår i många vattenbaserade produkter. I sådana används också konserveringsmedlen1,2-benzisotiazol-3-on, 5-klor-2-metyl-3(2H)-isotiazolon och 2-metyl-3(2H)-isotiazolon.

Titandioxid är pigment och fyllmedel som framför allt ingår i många färger. Butylacetat har också sin huvudanvändning i färg.

Carbon black är ett svart pigment som används i bland annat tryckfärger och gummiprodukter.