Statistik om nonylfenoletoxilater

Nonylfenoletoxilat är ett ytaktivt ämne. Det är biologiskt nedbrytbart, men bildar stabila nedbrytningsprodukter som är mycket giftiga för vattenlevande organismer.

Förbrukning av nonylfenoletoxilat i Sverige

Stapeldiagram om förbrukning av nonylfenoletoxilat i Sverige åren 1996-2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen. 

Nonylfenoletoxilat är ett ytaktivt ämne. Det är biologiskt nedbrytbart, men bildar stabila nedbrytningsprodukter som är mycket giftiga för vattenlevande organismer.

På 80-talet låg förbrukningen av nonylfenoletoxilat på cirka 3 000 ton i Sverige. Det användes framförallt i rengöringsmedel. Förbrukningen har därefter minskat i sådana produkter till några ton år 2010.

Den huvudsakliga användningen i Sverige är nu för tillverkning av bindemedelsemulsioner till färg.

Nettoförbrukningen 2005 och 2006 var negativ, vilket innebär att exporten från Sverige var större än tillverkning och import tillsammans.

Förbrukning och antal produkter med nonylfenoletoxilat.
ÅrFörbrukning i tonAntal produkter
1993 1 504 584
1994 1 004 784
1995 849 776
1996 884 808
1997 692 852
1998 547 890
1999 215 895
2000 338 894
2001 261 866
2002 115 876
2003 77 838
2004 104 811
2005 -4 749
2006 -109 736
2007 22 736
2008 60 685
2009 58 709
2010 68 757

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen. 

1993 års förbrukning är betydligt osäkrare än övriga eftersom rapporteringen av exporten av kemiska produkter inte var fullständigt genomförd.

Flödesanalys finns.