Statistik om kvicksilver

Fördelningen av mängden kvicksilver i några vanliga produkter

Cirkeldiagram – Fördelningen av mängden kvicksilver i några vanliga produkter.

Källa: Sammanställning för rapportering till EU-kommissionen i januari 2008, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

Stora mängder kvicksilver, cirka 200 ton, används i en anläggning i Sverige för framställning av klor och lut. Mer spridd användning sker främst i batterier, ljuskällor, platta skärmar och i amalgam för tandfyllning. Användningen av kvicksilver i ljuskällor kan komma att öka med övergången till lågenergilampor. En vanlig analys av vatten står för en del av kvicksilveranvändningen. Tillförsel av kvicksilver sker även med neonrör och mätinstrument. Det finns också några mindre användningsområden för ämnet. Sedan 1992 är det inte tillåtet att tillverka eller sälja kvicksilver i nya termometrar och andra mätinstrument. Viss användning kan förekomma efter dispens.

Årlig tillförsel av kvicksilver till samhället via produkter och varor 2003, 2005 och 2006, angivet i kg
Användningsområde200320052006
Termometrar 1* 0 0,03
Elektriska komponenter 0 0,3 0
Mätinstrument 20 2,7 4,2
Batterier 100-140   126
Ljuskällor 121 0 130¤
Neonrör 18 9 13
Platta skärmar     57
Amalgam 103    
Analyskemikalier 53    
Summa 435 >12 >330

Källa: Sammanställning för rapportering till EU-kommissionen i januari 2008, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

* två olika källor.

¤ uppgiften avser 2007. 

Användningen av kvicksilver i termometrar och elektriska komponenter har nästan försvunnit sedan början på 90-talet. Användningen som amalgam i tandfyllning har minskat med över 90 procent sedan 1997 då den var 980 kg.
Siffrorna bygger på uppgifter från många leverantörer av utrustning, på uppgifter från Naturvårdsverket och de dispensansökningar som handhas av Kemikalieinspektionen.

Omsättning av kvicksilver i Sverige 1996 - 2012

Stapeldiagram över Sveriges import och export av kvicksilver från år 1996 till och med år 2012.

Källa: SCB

För de flesta användningsområden samt för export som vara eller farligt avfall krävs tillstånd eller dispens.

Den ökade importen 2006 till 2009 berodde på att  kvicksilver i varor som använts i Sverige upparbetats utomlands för att sedan tas in för slutförvar.