Statistik om klorerade lösningsmedel

Omsättningen av några klorerade lösningsmedel i Sverige

Stapeldiagram om mmsättningen av klorerade lösningsmedel i Sverige åren 1993 till 2012.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen. Uppgifterna för 2012 är preliminära.

Klorerade lösningsmedel är hälsofarliga och användningen är reglerad i Sverige.

1,1,1-Trikloretan förstör ozonskiktet och är förbjudet att använda. All användning av 1,1,1-trikloretan i kemiska produkter har upphört.

Trikloreten (trikloretylen) och diklormetan (metylenklorid) är också förbjudna, men får användas efter dispens från Kemikalieinspektionen. Ämnena hade till för några år sedan spridd användning vid avfettning och rengöring. Användningen har kunnat minskas väsentligt genom till exempel förändrade renhetskrav, alkalisk tvätt, andra lösningsmedel eller med ändrad produktionsteknik.

Tetrakloreten (perkloretylen) är, liksom de övriga, förbjuden i konsumentprodukter men får användas yrkesmässigt. Ämnet används huvudsakligen till kemtvätt.

Klorerade lösningsmedel, mängder i ton, 1993-2012
ÅrTrikloretenTetrakloretenDiklormetan1,1,1-trikloretan
1993 4 564 2 373 1 172 891
1994 4 004 1 729 1 297 691
1995 3 682 1 348 1 068 14
1996 1 787 979 439 8
1997 1 901 566 579 0
1998 1 674 919 644 0
1999 1 041 870 629 0
2000 509 485 546 0
2001 390 444 451 0
2002 356 482 230 0
2003 321 503 317 0
2004 268 214 140 0
2005 226 282 154 0
2006 203 311 146 0
2007 182 302 138 0
2008 121 227 138 0
2009 91 308 77 0
2010 87 381 126 0
2011 58 178 128 0
2012 61 350 129 0

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen. Uppgifterna för 2012 är preliminära.

Flödesanalys finns för:

Tetrakloroeten

Trikloroeten

Diklorometan