Statistik om flyktiga organiska föreningar (VOC)

VOC står för Volatile Organic Compounds, flyktiga organiska föreningar. En organisk förening som har en kokpunkt som är 250 ̊C eller lägre vid normalt tryck är en flyktig organisk förening. Flyktiga organiska föreningar bidrar till att bilda marknära ozon som är skadligt för växter och djur.

VOC i färger och produkter för fordons­re­pa­ra­tions­lackering enligt direktiv 2004/42/EG

För att begränsa utsläppen av flyktiga organiska föreningar har regler (direktiv 2004/42/EG) införts om hur mycket av dessa ämnen som får ingå i olika färger för byggändamål och i produkter för fordonsreparation. Färger till industrin omfattas inte av reglerna eftersom det vid industriell användning antas att utgående luft renas från dessa ämnen.

Halten VOC i produkten ska stå på etiketten där det också ska stå vilken kategori produkten tillhör eftersom tillåten max-halt är olika för olika kategorier. De innebär inget förbud mot att använda lacknaftor eller andra lösningsmedel i färger utan anger en maximal halt för samtliga ingående flyktiga ämnen.

Mängd VOC i färger för byggändamål och fordons­re­pa­ra­tions­lackering, omsatt i ton

Liggande stapeldiagram – Volymen flyktiga organiska ämnen i olika typer av färger åren 2008, 2009, 2010 och 2012.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

Det finns 3 862 produkter som rapporterats till produktregistret 2012 med någon kategori enligt VOC-reglerna. Av dessa är 2 746 färger för byggändamål och 1 116 produkter för lackering av fordon. Totalt väger dessa produkter 136 000 ton. Den ingående mängden flyktiga organiska ämnen är cirka 15 000 ton om man räknar med den halt som företagen uppger på etiketten. 

Om man istället räknar den sammanlagda mängden flyktiga organiska ämnen som faktiskt ingår enligt företagens inlämnade sammansättningsuppgifter är den cirka 13 000 ton. Företagen redovisar maximalt tillåten halt VOC istället för att räkna ut vilken den faktiska halten är i deras produkter. Detta leder till en överskattning av mängden VOC om man går efter halten på etiketten. Medelhalten VOC i alla färgerna sammanlagt är i verkligheten 10 procent.

Störst mängd VOC innehåller tvåkomponentfärger och ytbeläggningar som används till golv. Även kategorien enkomponentfärg innehåller mycket VOC. Den utgörs av både vatten- och lösningsmedelsbaserade färger med dekorativ funktion för inom - och utomhusbruk.

Störst VOC-mängd bland produkterna till fordonsreparationslackering finns i speciallack som innehåller drygt 700 ton, en rejäl minskning sedan 2010 trots att antalet speciallacker ökat.

Xylen och olika lacknaftor är de flyktiga organiska ämnen som ingår i störst mängd i dessa produkter.