Statistik om cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen kallas tillsammans för CMR-ämnen. Ämnen i denna grupp kan ha en eller flera av dessa egenskaper. För många CMR-ämnen krävs tillstånd för yrkesmässig användning.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen kallas tillsammans för CMR-ämnen. Ämnen i denna grupp kan ha en eller flera av dessa egenskaper. För många CMR-ämnen krävs tillstånd för yrkesmässig användning.

Det är inte tillåtet att använda CMR-ämnen i konsumenttillgängliga kemiska produkter inom EU. Vilka ämnen det gäller avgörs av EU-länderna tillsammans.

Även om CMR-ämnen inte får finnas i konsumenttillgängliga kemiska produkter, förekommer de i andra varor. I arbetet för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö prioriteras CMR-ämnen. Målet på lång sikt är att de inte alls ska användas.

Omsättning av CMR-ämnen i Sverige

Stapeldiagram om omsättningen av CMR-ämnen i Sverige åren 1996 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen.

CMR-ämnen finns framför allt i bränslen, drivmedel och synteskemikalier. Huvuddelen av alla CMR-ämnen förbränns således eller omvandlas till andra ämnen. Ungefär 130 000 ton används för tillverkning av varor. En del ämnen omvandlas i produktionen eller exporteras till andra länder. Cirka 16 500 ton CMR-ämnen fanns kvar i varor som producerades i Sverige 2010.

Användning av CMR-ämnen i Sverige för produktion av varor

Stapeldiagram om omsättningen av CMR-ämnen i Sverige för produktion av varor åren 1996 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

16 500 ton CMR-ämnen användes under 2010 för produktion av mjukgjord plast, gummidäck, färg, tryckimpregnerat virke med mera. Motsvarande ämnen finns sannolikt även i importerade varor av samma slag.

Fördelning av CMR-ämnen i varor

Cirkeldiagram om användningen av CMR-ämnen för produktion av varor i Sverige år 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

2010 omsattes 27 miljoner ton CMR-ämnen varav cirka 16 500 finns kvar i varorna som produceras i Sverige.

Varor som innehåller CMR-ämnen sprids till hela samhället. Den största användningen är som träskyddsmedel i form av kreosot och krom.

Reproduktionsstörande ftalater används som mjukmedel i plast. Elektrodmaterial används vid metallframställning. Färg och lack som innehåller blyföreningar är reproduktionsstörande.

CMR-ämnen i ton per bransch
Branschernas användning av CMR-ämnenTon
Stenkolsproduktindustri, raffinering av råolja 20 572 675
Exportinriktad verksamhet 4 329 236
Stål- och metallverk 777 497
El-, gas-, värme och vattenverk 756 032
Transport, magasinering och kommunikation 641 144
Organisk baskemikalieindustri 186 366
Övrig kemisk industri 24 094
Handel 15 932
Livsmedels-, textilindustri, garveri med mera 5 256
Verkstads- och annan tillverkningsindustri 766
Andra samhälleliga och personliga tjänster 548
Glas- och keramisk industri 219
Gruvor och mineralutvinningsindustri 112
Byggnadsindustri, bostäder och fastigheter 84
Service, massa/papper/grafisk, oorg. baskemikalieindustri 28

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Stora mängder CMR-ämnen utgörs av råolja som i raffinaderierna förädlas till andra stora produkter av vilka vissa, till exempel bensin, också är cancerogena. Övriga branscher förbrukar mycket bränsle och drivmedel, vilket avspeglas i siffrorna för de största användarna; kommunikation, stålverk och värmeverk.

Vanliga CMR-ämnen i varuproduktion

De tio vanligaste CMR-ämnena med avseende på mängd:

  • Kreosot
  • Koltjärebeck
  • Dietylhexylftalat (DEHP)
  • Strontiumkromat
  • Lösningsmedelsextrakt av tungt paraffiniskt petroleumdestillat
  • Kromtrioxid
  • Blyoxid
  • Trikloreten
  • Dinitrotoluen
  • Kadmiumoxid

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.