Statistik om bly, kadmium och kvicksilver

Bly, kadmium, kvicksilver - mängder i Sverige.
  BlyKadmiumKvicksilver
Tidsperiod 1880-1995 1900-1995 1800-2000
Sammanlagd använd mängd under perioden, ton 2 000 000 5 000 4 000
Sammanlagd emission under perioden, ton 200 000 1 500 3 000
Har gått som avfall eller till återvinning under perioden, ton 1 400 000? 2 500? 500?
Används nu i Sverige, ton 400 000 cirka. 1 000 500
Nutida emissioner från produkter, ton per år 60-200 0,5-0,8 1,1*

Källa: Indikatorer för flödet av kvicksilver, kadmium och bly i samhället; Bo Bergbäck, Högskolan i Kalmar, oktober 2004. Uppdrag från Kemikalieinspektionen.

* Till rapportens uppgift för utsläpp från produkter har data lagts till för utsläpp från förbränning och industri, 0,8 ton 2004 enligt Naturvårdsverket.

I tabellen visas uppskattade mängder av metallerna bly, kadmium och kvicksilver som använts i Sverige. Den tidsperiod för vilken uppskattningen är gjord är satt efter hur länge ämnet haft en icke försumbar teknisk användning i Sverige och för vilken det funnits möjlighet att hitta källor för att få en uppfattning om användningens storlek.

Alla mängder är redovisade i ton för att kunna ge en snabb uppfattning om storleksordningar.