Användning av bly i Sverige

Nyproducerade varor ska så långt det är möjligt vara fria från bly senast år 2010, enligt regeringens proposition 2000/01:65, som har antagits av riksdagen.

Konsumtion av bly i olika användningsområden 1995 och 2005, ton
Användningsområde19952005
Ackumulatorer 22 000 20 000
Ammunition: kulor 300 310
Ammunition: hagel 880 270
Blykristallglas 1 320 120
Blymantlad kabel 3 000 0
Båtkölar 500 1 000-2 000
Elektronik, bildskärmar 1 355 500
Fiskesänken: yrkesfiske 400 200
Fiskesänken: sportfiske 200 200
Färg 330 30
Legeringar 860 800
Plastvaror 1 700 20
Strålskydd 70 70
Vikter: i hjul 400 400
Vikter: övriga 500 500
Totalt (avrundat) 33 000 25 000

Källa: Ur Kemikalieinspektionens och Naturvårdsverkets underlag till regeringsuppdrag om bly i ammunition, 2006.

Bly används både som metall och som olika blyföreningar, mest blyoxider.

Bly används huvudsakligen till startbatterier för bilar och industribatterier.

Bly som mantling till sjökabel används inte längre 2005.

Användning i plast har nästan försvunnit i och med övergången till andra stabilisatorer.

Äkta kristallglas får bara kallas så om det innehåller blykristall.

Ammunition, hagel och kulor, är en stor källa till spridning av bly i naturen. Vissa regler finns som begränsar användningen.

Bly används inte längre i bensin till bilar.

Användningen av bly i färg har minskat till en tiondel på ett decennium. Det är främst rostskyddsfärg som innehåller bly.

Vid fiske används bly till sänken. Stora mängder blysänken lossnar vid fiske i strömmande vatten.

Bly används som vikt i bland annat båtkölar, hjulbalansering och industrirobotar. Konsumtionen i båtkölar har ökat.

Bly finns i många slags elektriska och elektroniska komponenter till exempel bildrör och glödlampor.

Blyföreningar i plastråvaror

Stapeldiagram om blyföreningar i plastvaror åren 1996 till 2009.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen. Uppgifter för 2009 är preliminära.

Diagrammet visar totalomsättningen av blyföreningar i plastråvaror. Plast som innehåller olika blyföreningar kan också importeras som en beståndsdel i varor. Sådant bly finns inte med i diagrammet. Bly används som stabilisatorer och pigment i plast. Blystabilisatorer ersätts med andra stabilisatorer vilket har lett till en kraftig minskning i sådan användning.

Blyföreningar i färg

Stapeldiagram om blyföreningar i färg åren 1996 till 2009.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen. Uppgifter för 2009 är preliminära.

Diagrammet visar totalomsättningen av blyföreningar i färg. I färg har olika blyoxider främst använts för rostskyddsändamål. Sådan rostskyddsfärg kallas ofta mönja. Vanliga blypigment är också blysulfokromat och blykromatmolybdatsulfat som ger gula och röda färger.