Statistik om allergiframkallande ämnen

Vissa kemiska produkter som företagen anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister innehåller allergiframkallande ämnen. Av de cirka 14 000 kemiska produkter som år 2010 användes i hushållen innehöll cirka 3 800 något allergiframkallande ämne.

Att en produkt innehåller ett allergiframkallande ämne behöver inte innebära att produkten är klassificerad som allergiframkallande. Allergiframkallande ämnen kan också finnas också i varor som inte anmäls till produktregistret till exempel byggmaterial, livsmedel och kosmetik.

De vanligaste använd­ningarna för konsument­tillgäng­liga kemiska produkter som inne­håller allergi­fram­kallande ämnen

Cirkeldiagram över de vanligaste användningarna för kemiska produkter som innehåller allergiframkallande ämnen.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Diagrammet visar produktgrupper där allergiämnen är vanligast i konsumenttillgängliga produkter.

Många färger innehåller ett ämne för att hindra att en yta av skinn bildas på färgen. I vattenbaserade färger används konserveringsmedel för att motverka att färgen möglar i färgburken och ibland finns ämnena också i träskyddsmedel för att skydda den målade ytan.

Även i flytande tvätt- och rengöringsmedel kan det förekomma allergena konserveringsmedel.

I lim, tätningsmassa och fogbruk kan innehåll av epoxiföreningar framkalla allergi.

I vissa fotokemikalier används hydrokinon som har starkt allergiframkallande verkan.

De vanligaste allergiämnena i konsumenttillgängliga produkter
Cas-nrNamnAntal produkterÄmneskvantitet i ton
2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on 1 158 34
55965-84-9 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), blandning 1 068 2
96-29-7 Metyletylketoxim 560 34
80-62-6 Metylmetakrylat 431 6
141-32-2 Butylakrylat 384 3
50-00-0 Formaldehyd 378 18
26530-20-1 2-Oktyl-3(2H)isotiazolon 260 9
9014-01-1 Subtilisin 237 139
9000-90-2 alfa-Amylas 188 98
5989-27-5 d-Limonen 165 3
731-27-1 Tolylfluanid 161 29
25068-38-6 Bisfenol A-epiklorhydrinpolymer 146 195

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one är det ämne som förekommer i flest konsumenttillgängliga kemiska produkter.

Isotiazoliner och tolylfluanid används som konserveringsmedel i bland annat lim, fogmassa och vattenbaserade färger. Ämnena 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on har inte klassats som allergiframkallande var för sig utan bara i blandning.

Metyletylketoxim används för att motverka att skinn bildas på ytan i färgburken.

Formaldehyd används som desinfektionsmedel, men kan även förekomma i lim, spackel och tätningsmedel.

Akrylater kan finnas i låga halter som rester från tillverkning av polyakrylat som är bindemedel i färg och lim.

Subtilisin och amylas är enzymer som främst används i rengörande medel.

Allergiframkallande bisfenol A-epiklorohydrin-polymer används för att bilda hartset i epoxiprodukter.

Andel konsument­till­gäng­liga kemiska pro­dukter som inne­håller allergi­fram­kallande ämnen

Stapeldiagram över andelen konsumenttillgängliga kemiska produkter som innehöll allergiframkallande ämnen åren 1995 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Av de cirka 14 000 kemiska produkter som används i hushållen innehåller cirka 3 800 något allergiframkallande ämne. Att en produkt innehåller ett allergiframkallande ämne behöver inte innebära att produkten är klassificerad som allergiframkallande.

Mängden allergiframkallande ämnen i konsumenttillgängliga kemiska produkter var enligt produktregistret 89 gram per person år 2010. Som jämförelse användes under samma år 4 867 gram tvättmedel och 11 312 gram vattenbaserad färg per person.