Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Statistik om allergiframkallande ämnen

Vissa kemiska produkter som företagen anmäler till Kemikalieinspektionens produktregister innehåller allergiframkallande ämnen. Av de cirka 14 000 kemiska produkter som år 2010 användes i hushållen innehöll cirka 3 800 något allergiframkallande ämne.

Att en produkt innehåller ett allergiframkallande ämne behöver inte innebära att produkten är klassificerad som allergiframkallande. Allergiframkallande ämnen kan också finnas också i varor som inte anmäls till produktregistret till exempel byggmaterial, livsmedel och kosmetik.

De vanligaste använd­ningarna för konsument­tillgäng­liga kemiska produkter som inne­håller allergi­fram­kallande ämnen

Cirkeldiagram över de vanligaste användningarna för kemiska produkter som innehåller allergiframkallande ämnen.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Diagrammet visar produktgrupper där allergiämnen är vanligast i konsumenttillgängliga produkter.

Många färger innehåller ett ämne för att hindra att en yta av skinn bildas på färgen. I vattenbaserade färger används konserveringsmedel för att motverka att färgen möglar i färgburken och ibland finns ämnena också i träskyddsmedel för att skydda den målade ytan.

Även i flytande tvätt- och rengöringsmedel kan det förekomma allergena konserveringsmedel.

I lim, tätningsmassa och fogbruk kan innehåll av epoxiföreningar framkalla allergi.

I vissa fotokemikalier används hydrokinon som har starkt allergiframkallande verkan.

De vanligaste allergiämnena i konsumenttillgängliga produkter
Cas-nrNamnAntal produkterÄmneskvantitet i ton
2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on 1 158 34
55965-84-9 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), blandning 1 068 2
96-29-7 Metyletylketoxim 560 34
80-62-6 Metylmetakrylat 431 6
141-32-2 Butylakrylat 384 3
50-00-0 Formaldehyd 378 18
26530-20-1 2-Oktyl-3(2H)isotiazolon 260 9
9014-01-1 Subtilisin 237 139
9000-90-2 alfa-Amylas 188 98
5989-27-5 d-Limonen 165 3
731-27-1 Tolylfluanid 161 29
25068-38-6 Bisfenol A-epiklorhydrinpolymer 146 195

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one är det ämne som förekommer i flest konsumenttillgängliga kemiska produkter.

Isotiazoliner och tolylfluanid används som konserveringsmedel i bland annat lim, fogmassa och vattenbaserade färger. Ämnena 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on har inte klassats som allergiframkallande var för sig utan bara i blandning.

Metyletylketoxim används för att motverka att skinn bildas på ytan i färgburken.

Formaldehyd används som desinfektionsmedel, men kan även förekomma i lim, spackel och tätningsmedel.

Akrylater kan finnas i låga halter som rester från tillverkning av polyakrylat som är bindemedel i färg och lim.

Subtilisin och amylas är enzymer som främst används i rengörande medel.

Allergiframkallande bisfenol A-epiklorohydrin-polymer används för att bilda hartset i epoxiprodukter.

Andel konsument­till­gäng­liga kemiska pro­dukter som inne­håller allergi­fram­kallande ämnen

Stapeldiagram över andelen konsumenttillgängliga kemiska produkter som innehöll allergiframkallande ämnen åren 1995 till 2010.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen 2010.

Av de cirka 14 000 kemiska produkter som används i hushållen innehåller cirka 3 800 något allergiframkallande ämne. Att en produkt innehåller ett allergiframkallande ämne behöver inte innebära att produkten är klassificerad som allergiframkallande.

Mänden allergiframkallande ämnen i konsumenttillgängliga kemiska produkter var enligt produktregistret 89 gram per person år 2010. Som jämförelse användes under samma år 4 867 gram tvättmedel och 11 312 gram vattenbaserad färg per person.