Kortstatistik

I Kortstatistiken finns diagram och kurvor som visar utvecklingen för några kemiska ämnen och produktgrupper i Sverige. Dess syfte är att ge en bild av kemikalieanvändningen, trender och förändring över tiden.

Översiktlig kortstatistik

Antal kemiska produkter per registrerande företag

Användning av ämnen som beståndsdel i kemiska produkter

De 20 vanligaste ämnena, omsättning och kvantitet

De branscher som omsätter störst mängd kemikalier i Sverige

De tio produkttyper som omsätts i störst mängder

De tio vanligaste produkttyperna i störst antal

De ämnen som används i flest kemiska produkter

Faroklassade produkters utveckling

Fördelning av kemiska produkter efter faroklass - antal

Fördelning av kemiska produkter efter faroklass - volym

Fördelning mellan olika grupper av ämnen

Förhandsanmälan av nya ämnen i EU

Grönt nyckeltal, mängden hälsofarliga kemiska produkter per person och år

Hälsofarliga kemiska produkter till olika branscher

Importerade och inhemskt tillverkade produkter

Kemikalieleverantörer per bransch

Kvantitativ fördelning av alla ämnen

Länsvis fördelning av registrerande företag

Miljöfarliga produkttyper

Miljöfarlighetsmärkta kemiska produkter till olika branscher

Produktregistret, total omsättning 1996-2010

Reach-registrering för svenska företag

Svenska företags registreringar i Reach

Ämnen och ämnesgrupper

Allergiframkallande ämnen

Arsenik

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen

CFC, HCFC och HFC (freoner)

Epoxiprodukter

Flyktiga organiska föreningar (VOC) i färger

Fosfat i tvätt- och i maskindiskmedel

Ftalater

Glyfosat

Glykoler

Isocyanater

Klorerade lösningsmedel

Klorparaffiner

Kvicksilver

Nonylfenoletoxilater

Parabener

PVC

Tennorganiska föreningar

Triclosan

Produkter och branscher

Antifouling

Bekämpningsmedel, sålda mängder

Biocidprodukter

Desinfektionsmedel

Flamskyddsmedel

Kadmium i fosfatgödselmedel

Konserveringsmedel

Lösningsmedel

Massa- och papperstillverkning

Nanoprodukter i produktregistret

Plastvaruindustri

Träskyddsmedel

Tändvätskor