Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Visa alla Varor och kemiska produkter

Tvättmedel för trätrall och fasad

Tvättmedel för trätrall och fasad

Tvättmedel för trätrall och fasad kan vara starkt irriterande eller till och med frätande för hud, ögon eller luftvägar. Det är därför viktigt att du hanterar sådana medel med försiktighet. Ett trall- eller fasadtvättmedel kan ge allvarliga frätskador vid stänk på huden eller i ögonen. Det händer att både vuxna och barn behöver vårdas på sjukhus på grund av frätskador orsakade av medel som innehåller till exempel natriumhydroxid eller vissa typer av ammoniumföreningar.Det finns alternativa produkter som inte är frätande. Välj i första hand en sådan produkt när du behöver tvätta trädäcket eller husfasaden.

Gör så här för att minska risken för skador vid trall och fasadtvätt

  • Läs informationen på förpackningen. Titta efter farosymboler och följ bruksanvisningen.

  • Använd handskar och annan skyddsutrustning som rekommenderas vid arbete med medlet, till exempel skyddsglasögon.

  • Skruva alltid åt korken på flaskan.

  • Förvara medlen i originalförpackningen och utom syn- och räckhåll för barn. Lita inte på de barnskyddande förslutningarna.

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär Giftinformation om någon fått i sig, eller på sig, något som kan vara frätande.

Om tralltvätt hos Giftinformationscentralen

Visa alla Varor och kemiska produkter