Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Råtta

Att bekämpa råttor, möss, kackerlackor och andra skadedjur effektivt är svårt. Anlita en utbildad skadedjurssanerare om du drabbas. Professionell bekämpning medför inte bara att den blir effektivare, utan den minskar också mängden gifter och därmed risken att andra djur och människor skadas.

Om du måste använda bekämpningsmedel, köp bara medel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Godkända medel har alltid ett fyrsiffrigt registrerings­nummer och är indelade i tre behörighetsklasser. Produkter märkta med klass 3 får användas av alla. I registret över bekämpningsmedel kan du kontrollera registrerings­numret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information. Om du köper medel mot skadedjur på internet har du alltid rätt att få all faroinformation om produkten innan du genomför köpet. Tänk på att andra länder kan ha andra regler, men att medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler.

Lägg märke till farosymbolerna och läs in­for­ma­tionen så att du kan skydda dig och hantera produkten på ett säkert sätt.

Medel mot råttor och möss

Möss kan i många fall bekämpas med en klassisk musfälla, eftersom möss är mindre misstänksamma mot fällor än råttor. Att bekämpa råttor effektivt är svårt. Om du får problem med möss eller råttor, kontakta gärna en yrkesmässig skadedjursbekämpare via ditt hemförsäkringsbolag eller fastighetsägaren. Professionell råttbekämpning medför inte bara att den blir effektivare utan den minskar också mängden råttgifter och risken att andra djur skadas.

Förebygg problemen genom att täta öppningar där möss och råttor kan ta sig in i byggnaden. Se över ventilationskanaler, källare, vind och avloppsbrunnar. Möss behöver bara en springa på 7 mm för att ta sig in och råttor ungefär 20 mm. Städa undan matrester och avfall som lockar till sig råttor och möss. Det gäller även på allmänna platser, som i parker och vid återvinningsstationer. Förvara mat i kylskåp eller i behållare.

Musgift med alfakloralos

Sedan 2013 finns medel med ämnet alfakloralos godkända av Kemikalie­inspek­tionen för bekämpning av möss inomhus. Medlen får användas både av professionella användare och av allmänheten. Trots att medlen är godkända för bekämpning av möss kan de, som alla andra medel mot råttor och möss, innebära risker för andra djur än de man vill bekämpa.

För att minska riskerna är det viktigt att användningen sker på ett korrekt sätt:

  • Medlen får bara användas inomhus.
  • Betespåsarna får inte öppnas.
  • Betespåsarna får bara placeras i särskilda betesstationer som är avsedda för musbekämpning så att barn och husdjur inte kan komma åt dem.
  • Medlen ska förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Tänk på att betet kan vara smakligt även för husdjuren.
  • Döda möss ska samlas in och slängas i hushållsavfallet för att inte husdjur (särskilt katter) ska kunna äta dem och riskera att bli förgiftade.

Överväg noga om du behöver använda kemisk bekämpning av möss eller om till exempel en musfälla skulle kunna fungera. Var särskilt försiktig när du använder musgifter i miljöer där det finns husdjur.

Misstänker du förgiftning kontakta Giftinformationscentralen.

Läs mer om bekämpning av råttor och möss

Sniglar

Den spanska skogssnigeln (mördarsnigeln) orsakar skador i trädgårdar och odlingar. Det finns flera metoder att få bort sniglar, till exempel att klippa sönder dem, använda fällor eller att strö kalk runt växterna. Sniglar är känsliga för uttorkning. Undvik därför att skapa fuktiga ställen i trädgården. Läs mer hos Snigelakuten på Göteborgs Naturhistoriska Museums webbplats.

Vägglöss

Vägglössen har ökat kraftigt i Sverige. Deras bett kan orsaka allergiska reaktioner i form av klåda och viss svullnad på huden. Lössen förökar sig snabbt och sprider sig lätt från rum till rum på kläder eller föremål. Lössen är mycket svåra att bli av med och om du drabbas bör du anlita en professionell skadedjurssanerare.

Förebygg att få hem vägglöss och annan ohyra efter semestern till exempel genom att förvara kläderna i stängd resväska på hotellet. Skjut inte in väskan under hotellsängen och ta inte med egna kuddar eller andra sängkläder som du sedan tar hem igen. Misstänker du att du fått med dig vägglöss i packningen kan det vara värt att lägga kläderna i frysen några dagar när du kommer hem, för att på så sätt försöka ta kål på dem.

Kackerlackor

Kackerlackor kommer in i våra hem med matvaror och importerade varor. De söker sig till varma och fuktiga platser där det också finns föda, till exempel kök eller badrum. Kackerlackor kan sprida både bakterier och virus. Kackerlackan är en av de äldsta insekterna i världen och tillhör de mest svårbekämpade. Anlita därför en professionell skadedjurssanerare om du drabbas.

Visa alla Varor och kemiska produkter