Din rätt att få information

Du har rätt att få information om både kemiska produkter och varor. Fråga i butiken om varan innehåller farliga ämnen. Läs informationen som finns på etiketten på kemiska produkter.

Klädbutik

Den som säljer varor ska kunna tala om ifall de innehåller något särskilt farligt ämne.

Du som privatperson har rätt att få information om en vara inne­håller något av de särskilt farliga ämnen som finns upptagna på EU:s Kandidatlista.Om du ber om denna information av den som säljer varan, ska säljaren kunna tala om ifall varan innehåller något av de särskilt farligt ämnen som finns på Kandidatlistan och i så fall vilket. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det att du har begärt att få informationen. Butiksägaren har rätt att få samma information om varan från till­verkaren eller importören. För byggprodukter gäller att sådan information ska lämnas med produkten, se Boverkets information om CE-märkning.

Du har också rätt att få information om en vara är behandlad med ett ämne som ger varan en speciell funktion, en så kallad biocid. Biocider kan till exempel vara ämnen som är antibakteriella. I många fall ska det finnas information om biocidbehandlingen på varan.

Information om säker användning

Om du ska köpa ett bekämpningsmedel mot till exempel insekter, möss eller ett desinfektionsmedel så har affären skyldighet att informera dej speciellt om hur du använder produkten på ett säkert sätt. Det kan vara att det på förpackningens framsida tydligt står att du ska läsa produktens etikett och annan produktinformation före användning. Det kan också vara att denna upplysning finns på en skylt på hyllan i affären. På bekämpningsmedel måste det finnas information på svenska om hur man använder den säkert.

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler och text som informerar om faran.

Behöver du hjälp?

Det här bladet kan du använda för att lättare kunna ställa din fråga. Skriv ut, fyll i och ta med till butiken.

Hos EU:s kemikaliemyndighet Echa kan du läsa mer om din rätt att få information om kemikalier i varor.

Kandidatförteckningen

Kandidatförteckningen är EU:s lista över ämnen som har egenskaper som gör att de anses särskilt farliga och som kan ge allvarliga, långvariga och bestående effekter på människors hälsa eller på miljön. Ämnena kan till exempel orsaka cancer, skada förmågan att få barn eller vara skadliga för miljön. Privatpersoner har rätt att få veta om en vara innehåller ett ämne på förteckningen om det finns i varan i över 0,1 procent av varans vikt. Den som säljer varan ska lämna informationen inom 45 dagar.

Kandidatförteckningen fylls på kontinuerligt med nya ämnen som bedöms vara särskilt farliga. Det är den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, som uppdaterar listan två gånger om året.

Se kandidatförteckningen på Echas webbplats.

Europeiska systemet för tidig varning om farliga produkter

Systemet för tidig varning finns för att snabbt sprida information mellan 31 europeiska länder och EU-kommissionen om produkter som kan medföra risk för privatpersoners hälsa och säkerhet.

Här kan du läsa mer om det Europeiska systemet för tidig varning.

Credit © European Union, 2015, Producer: EC - DG JUST, Executive-Producer: Imagina EU