Trä

Trä för utomhusbruk är ofta impregnerat. Träskyddsmedel och tryckimpregnerat virke kan innehålla giftiga ämnen såsom kreosot, arsenik, krom och koppar och kan skada både människors hälsa och miljön. Hantera dem rätt för att undvika skador på hälsan och miljön.

Om du bygger exempelvis en sandlåda eller något annat utomhus för barn, är det bra att använda obehandlat virke istället för impregnerat virke och förstärka träet med olja.

Om du behöver använda ett träskyddsmedel köp bara sådana som är godkända av Kemikalieinspektionen. Godkända medel har alltid ett fyrsiffrigt registrerings­nummer och är indelade i tre behörighets­klasser. Produkter märkta med klass 3 får användas av alla. I registret över bekämpningsmedel kan du kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information.

Lägg märke till farosymbolerna och läs in­for­ma­tionen så att du kan skydda dig och hantera produkten på ett säkert sätt.

Tryckimpregnerat virke

Tryckimpregnerat virke är behandlat med träskyddsmedel som ska skydda virket mot röta och insektsangrepp. Impregnerat virke delas in i fyra klasser beroende på hur det ska användas.

På Nordiska Träskyddsrådets webbplats finns uppgifter om vad som gäller för klasserna.

Den som säljer träskyddsbehandlat virke är skyldig att lämna skriftlig information om:

  • verksamma beståndsdelar i träskyddsmedlet,
  • begränsningar i användning,
  • hur virket lämpligen bearbetas,
  • hälsorisker och skyddsåtgärder,
  • hur avfall från virket ska tas om hand.

Läs vårt informationsblad om impregnerat virke.

Kreosotbehandlat trä

Kreosotbehandlat trä är svart eller brunt och luktar tjära. Kreosot framställs ur stenkolstjära och innehåller fler än 200 ämnen varav flera kan vara allergi- och cancerframkallande. I solsken kan virket svettas och de farliga ämnena läcka ut.

Det kan finnas kvar kreosotbehandlat virke på gamla lekplatser och i privata trädgårdar. Sådant virke, exempelvis gamla järnvägssliprar och ledningsstolpar, får inte längre användas på lekplatser. Som privatperson får du bara använda kreosotvirke som är behandlat före 2003. Det får inte heller användas till behållare för odling, i parker, trädgårdar eller anläggningar för friluftsliv där det finns risk för att det ofta kan komma i kontakt med huden.

Överblivet kreosotbehandlat virke betraktas som miljöfarligt avfall. Hör med din kommun vad som gäller för sådant avfall.

Här kan du läsa mer om träskydd med kreosot.