Inspektör

PRIO är ett verktyg som främst är avsett att hjälpa företag att hitta och byta ut farliga ämnen i sina varor och kemiska produkter. Men PRIO är också en kunskapskälla om farliga ämnen som kan användas av dig som är inspektör. I PRIO:s databas finns bland annat uppgifter om hälso- och miljöfarliga egenskaper för nästan 10 000 kemiska ämnen. Det finns också stöd för att hitta farliga ämnen som kan finnas i varor som består av olika material som till exempel plast och textil.

Hur kan jag som inspektör använda PRIO?

Som miljö- och hälsoskyddsinspektör kan du bland annat använda PRIO-verktyget som kunskapskälla och som diskussionsunderlag vid besök på företag.

Genom att söka i PRIO:s databas kan du bland annat få information om ämnens miljö- och hälsofarliga egenskaper, och om ett ämne uppfyller något kriterium för att ses som ett utfasningsämne eller ett prioriterat riskminskningsämne.

PRIO kan också hjälpa dig att hitta exempel på ämnen som kan finnas i olika typer av material såsom plast, trä eller textil. På så sätt kan du få reda på vilka farliga ämnen som kan finnas i varor som till exempel möbler eller elektroniska produkter.

Läs mer om vilka ämnen som finns med i PRIO.

Läs mer om hur du söker i PRIO.

Hur kan företag använda PRIO?

Företag kan använda PRIO-verktyget oavsett om de tillverkar, importerar, använder eller säljer kemiska produkter eller varor som till exempel möbler och textilier. PRIO är särskilt användbart för de som arbetar med att köpa in kemiska produkter och varor, de som utvecklar nya produkter, de som säljer varor och för miljöansvariga inom alla typer av företag och organisationer.

PRIO kan vara en hjälp för företag att arbeta systematiskt med att byta ut och undvika farliga ämnen. Genom att söka i PRIO kan de snabbt få reda på

  • ämnen och ämnesgrupper som har farliga egenskaper
  • exempel på farliga ämnen och ämnesgrupper som kan finnas i olika typer av material
  • exempel på farliga ämnen och ämnesgrupper som kan finnas i olika typer av kemiska produkter
  • vilket eller vilka ämnen de bör prioritera att byta ut eller undvika.

PRIO kan också hjälpa företagen att strukturera upp sitt kemikaliearbete, dokumentera och systematisera sina kemikalier. Det kan i sin tur hjälpa dem att ligga steget före lagstiftningen.

PRIO är ett verktyg som vi på Kemikalieinspektionen har tagit fram för att hjälpa företag och verksamheter att hålla koll på sina farliga kemikalier. PRIO finns inte med i några lagar eller regler utan är snarare ett verktyg för dem som vill gå lite längre än vad lagen kräver och ligga steget före. Grunden för PRIO är de så kallade allmänna hänsynsregler som finns i miljöbalkens andra kapitel. Den så kallade produktvalsprincipen – substitutionsprincipen – är en av hänsynsreglerna.

Produktvalsprincipen innebär att alla som bedriver en verksamhet så långt som möjligt ska undvika sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. Samma sak gäller varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt.

Kriterierna för utfasningsämnen i PRIO motsvarar till stor del kriterierna för särskilt farliga ämnen, så kallade SVHC-ämnen, i Reach-förordningen. Ämnen med sådana farliga egenskaper kan komma att ingå i den så kallade kandidatförteckningen i Reach, och kan efter hand kräva tillstånd för att få användas eller släppas ut på marknaden i EU. Även andra ämnen som ingår i PRIO:s databas kan vara förbjudna eller begränsade i vissa användningar, eller omfattas av krav i regler på annat sätt.

Kriterierna för utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen bygger till stor del på de kriterier för farliga egenskaper som finns i EU-förordningen om klassificering, märkning och förpackning, CLP-förordningen.

Här hittar du miljöbalken och andra lagar och regler inom Kemikalieinspektionens område.

PRIO hjälper företag att prioritera vilka ämnen de bör fokusera på när de vill undvika farliga ämnen. Det finns två prioriteringsnivåer i verktyget, utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen.

Utfasningsämnen har de allvarligaste farliga egenskaperna för hälsa och miljö och är viktigast att byta ut eller undvika. Kriterierna för utfasningsämnen motsvarar de för särskilt farliga ämnen (”SVHC-ämnen”) i EU:s Reach-förordning, och särskilt farliga ämnen enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Ämnen med något mindre allvarliga egenskaper identifieras i PRIO som prioriterade riskminskningsämnen. Kriterierna för prioriterade riskminskningsämnen har tagits fram av Kemikalieinspektionen.

Läs mer om PRIO:s kriterier för utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen.

PRIO är inte tänkt att användas som grund för förbud. PRIO syftar till att stödja företag i deras arbete med att ta ersätta farliga ämnen i produkter eller processer med mindre farliga ämnen eller med andra alternativ. Att ett ämne betraktas som utfasningsämne eller prioriterat riskminskningsämnen enligt kriterierna i PRIO innebär inte i sig någon form av förbud.

Naturvårdsverket och länsstyrelserna ansvarar för vägledning för tillsyn när det gäller verksamheter som använder kemiska produkter. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för tillsyn av den så kallade produktvalsprincipen i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Vägledningen tar bland annat upp vad du kan kontrollera när det gäller produktvalsprincipen vid tillsyn av en verksamhet.

Gå till Naturvårdsverkets vägledning om produktvalsprincipen vid användning av kemiska produkter. Länk till annan webbplats.

Läs mer om kemikalietillsyn och vägledning för tillsyn på Kemikalieinspektionens webbplats.

Både du som inspektör och företagen kan få stöd av PRIO att hitta farliga ämnen som kan finnas i varor, som till exempel möbler och textilier. Alla varor består av olika material, till exempel plast, keramik, trä eller textil. När du söker på ett visst material i PRIO, får du exempel på farliga ämnen som kan finnas i materialet. För en del ämnen i databasen kan du också få information om i vilka material som ämnet kan förekomma.

Läs mer om att hitta kemiska ämnen i olika material med hjälp av PRIO.

Du kan söka i databasen i PRIO på enskilda ämnen och grupper av ämnen. Du kan också söka och få fram information om en stor mängd olika ämnen samtidigt. Det är också möjligt att söka på olika typer av material, som plast, keramik eller textil och få exempel på farliga ämnen som kan finnas i materialen.

Läs mer om att söka i PRIO.

Hur kan jag gå vidare med informationen jag får i PRIO?

Sökresultaten som du får i PRIO kan du spara på din dator i till exempel en Excel-fil. Det underlättar när du på ett konkret och överskådligt sätt ska kommunicera om den information som du har fått fram.

Läs mer om substitution av farliga ämnen på Kemikalieinspektionens webbplats.

Senast uppdaterad 15 augusti 2022