Inköpare / Upphandlare

Du som arbetar med inköp och upphandling kan förebygga risker för människa och miljö genom att undvika farliga ämnen i de kemiska produkter och varor du köper. PRIO hjälper dig att hitta ämnen du bör undvika och att ställa kemikaliekrav i dina upphandlingar och inköp.

Genom att välja bort farliga ämnen kan du som arbetar med att köpa in varor eller kemiska produkter förebygga risker för människors hälsa och miljön. Om du säljer varorna eller produkterna vidare ansvarar du dessutom för att de uppfyller kraven i olika lagstiftningar. Därför är det viktigt att du har kunskap om vilka farliga ämnen som finns i varor och kemiska produkter som du köper in. Vissa ämnen bör du helt undvika.

Vad kan PRIO hjälpa mig med?

PRIO är ett verktyg som hjälper dig att söka efter ämnen som du bör undvika i de kemiska produkter och varor som du köper in. Du får också hjälp att prioritera vilka ämnen du i första hand bör välja bort. När du vet vilka ämnen du bör undvika är det lättare att ställa tydliga krav på dina leverantörer. Om du väljer att ligga steget före lagstiftningen och undvika ämnen som är på väg att begränsas eller förbjudas enligt kemikaliereglerna kan du spara både tid och pengar för ditt företag eller din organisation.

Genom att söka i PRIO får du snabbt information om

  • ämnen och ämnesgrupper som har farliga egenskaper
  • exempel på farliga ämnen och ämnesgrupper som kan finnas i olika typer av material
  • exempel på farliga ämnen och ämnesgrupper som kan finnas i olika typer av kemiska produkter
  • vilket eller vilka ämnen du bör prioritera att undvika.

Läs mer om vilka ämnen som ingår i PRIO.

Läs mer om hur du söker i PRIO.

Läs mer om att ställa krav på dina leverantörer på Kemikalieinspektionens webbplats.

Läs mer om vilket ansvar du har enligt kemikaliereglerna i vägledningen för företag på Kemikalieinspektionens webbplats.

Hur kan jag använda PRIO som stöd vid upphandling?

PRIO hjälper dig att söka efter ämnen som du bör undvika i de kemiska produkter och varor som du köper in. Du får också hjälp att prioritera vilka ämnen du i första hand bör undvika. Det gäller både om du ska köpa in varor som till exempel möbler eller textilier och kemiska produkter som till exempel rengöringsmedel. När du vet vilka ämnen du bör undvika är det lättare att ställa tydliga krav på dina leverantörer.

PRIO hjälper dig att prioritera vilka ämnen som är viktigast att undvika. Det finns två prioriteringsnivåer i verktyget. Ämnen som tillhör gruppen utfasningsämnen bör du helt undvika. För ämnen som tillhör gruppen prioriterade riskminskningsämnen bör du minska risken för människor och miljön så långt som möjligt. Det kan du göra genom att se över hur ämnet används och hur exponeringen ser ut.

Läs mer om PRIO:s kriterier för utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen.

Om du ska köpa in en kemisk produkt som ett rengöringsmedel, smörjmedel eller färg, kan du läsa på förpackningen eller i säkerhetsdatabladet för att se vilka farliga ämnen som ingår. Om det inte framgår där kan du fråga din leverantör.

Genom att söka i PRIO kan du få du mer information om vilka farliga egenskaper ämnena har. Utifrån resultatet av sökningen kan du gå vidare och bestämma vilka ämnen du vill ställa krav på att byta ut eller undvika, eller om du vill välja en annan produkt.

Du kan också använda kriterierna i PRIO som stöd om du vill utforma egna krav på ämnen som du vill undvika i produkter som du köper in.

Sök efter ämnen i PRIO.

Läs mer om att ställa krav på dina leverantörer på Kemikalieinspektionens webbplats.

Läs mer om säkerhetsdatablad på Kemikalieinspektionens webbplats.

Alla varor består av olika material, såsom plast, keramik, trä eller textil. Materialen i sin tur innehåller kemiska ämnen. När du söker på ett visst material i PRIO, får du exempel på farliga ämnen som kan finnas i materialet. Du får också veta vilka farliga egenskaper ämnena har.

Om du ska köpa in en vara behöver du ta reda vad den innehåller för att kunna bedöma riskerna med varan. Du bör fråga din leverantör efter information om varan innehåller farliga ämnen. Leverantörer inom EU/EES-området är alltid skyldiga att informera dig om en vara innehåller något särskilt farligt ämne som finns på den så kallade kandidatförteckningen Länk till annan webbplats..

Sök efter ämnen i material i PRIO.

Om du redan vet vilka ämnen som finns i den vara som du ska köpa in, kan du söka på de olika ämnena i PRIO för att snabbt få information om vilka farliga egenskaper ämnena har. Utifrån resultatet kan du gå vidare och bestämma vilka ämnen du vill byta ut eller undvika i varorna.

Du kan också använda kriterierna i PRIO som stöd om du vill utforma egna krav på ämnen som du vill undvika i varor som du köper in.

Sök efter ämnen i PRIO.

Läs mer om att ställa krav på dina leverantörer på Kemikalieinspektionens webbplats.

Kriterierna i PRIO ger dig stöd om du vill utforma egna krav på farliga ämnen som du vill undvika i din upphandling och dina inköp. På så sätt kan du skräddarsy kraven utifrån vilka hälso- och miljöfaror som är mest relevanta i din bransch eller din verksamhet.

Läs mer om PRIO:s prioriteringsnivåer och kriterier för hälso- och miljöfaror.

När du söker på ett ämne i PRIO får du veta om ämnet finns på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Det är en lista över ämnen där de flesta inte är förbjudna i kemikaliereglerna idag men som kan komma att kräva tillstånd för att få användas eller bli begränsade på annat sätt inom EU i framtiden. Du får också veta om ämnet är ett så kallat utfasningsämne i PRIO. Ett sådant ämne har så pass farliga egenskaper att det uppfyller kriterierna för att kunna föras in på kandidatförteckningen och bli föremål för ytterligare regleringar på kemikalieområdet framöver. Andra ämnen kan också komma att omfattas av begränsningar och förbud i framtiden, om de har en användning som innebär oacceptabla risker för människors hälsa eller miljön.

Läs mer om kandidatförteckningen på Kemikalieinspektionens webbplats.

Läs mer om tillstånd och begränsningar på Kemikalieinspektionens webbplats.

Du kan söka i databasen i PRIO på enskilda ämnen och grupper av ämnen. Du kan också söka och få fram information om en stor mängd olika ämnen samtidigt. Det är också möjligt att söka på olika typer av material, som plast, keramik eller textil och få exempel på farliga ämnen som kan finnas i materialen.

Läs mer om att söka i PRIO.

Hur kan jag gå vidare med informationen jag får i PRIO?

Sökresultaten som du får i PRIO kan du spara på din dator i till exempel en Excel-fil. Det underlättar när du på ett konkret och överskådligt sätt ska kommunicera om vilka ämnen som bör bytas ut eller undvikas, både internt på ditt företag och med dina kunder eller leverantörer.

Läs mer om substitution av farliga ämnen på Kemikalieinspektionens webbplats.

Läs mer om att ställa krav på dina leverantörer på Kemikalieinspektionens webbplats.

Senast uppdaterad 15 augusti 2022