Nya PRIO

Prioritetsguiden PRIO fick ett nytt utseende och bytte också namn till PRIO - ett verktyg för substitution vid nylanseringen av verktyget i oktober 2020. Innehållet är ungefär detsamma som förut men nya PRIO har utökats med fler kriterier. Detta innebär en fördubbling av antalet farliga ämnen i databasen, från cirka 5000 till drygt 10 000 ämnen. En bidragande orsak till detta är att högfluorerade ämnen, PFAS, numera räknas till utfasningsämnena. Sökfunktionen har också förbättrats och några nya funktioner har tillkommit och referenslistan har uppdaterats.

Vilka förändringar gjordes inför nylanseringen av PRIO?

Nya kriterier för Utfasningsämnen

Kraftigt allergiframkallande ämnen – ny

Klassificering Luftvägssensibilisering i kategori 1 eller hudsensibilisering i kategori 1A enligt CLP-förordningen. (Resp. Sens. 1, H334: kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Skin Sens. 1A, H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.)

PFAS, Särskilt persistenta ämnen – ny

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) har jämförbar allvarlighetsgrad med särskilt farliga ämnen på grund av deras extrema persistens och bör av försiktighetsskäl behandlas som särskilt farliga ämnen enligt Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

Fluorerade växthusgaser – ny

Syntetiskt framställda fluorerade gaser (f-gaser) är potenta växthusgaser och bidrar till den globala uppvärmningen. F-gaser har använts för att ersätta ämnen som kan bryta ner ozonskiktet. Kigalitillägget till Montrealprotokollet (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer) som antogs 2017, innebär en gemensam global utfasning av fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid, (SF6).

Nya eller ändrade kriterier för Prioriterade riskminskningsämnen

Cancerframkallande, kategori 2 – ny

Klassificering cancerogenitet i kategori 2 enligt CLP-förordningen. (Carc. 2, H351: Misstänks kunna orsaka cancer.)

Reproduktionsstörande, kategori 2 - ny

Klassificering reproduktionstoxicitet i kategori 2 eller tilläggskategori för effekter på eller via amning enligt CLP-förordningen. (Repr. 2, H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Lact. H362: Kan skada spädbarn som ammas.)

Allergiframkallande – kriteriets krav har ändrats

Klassificering Hudsensibilisering i kategori 1 eller 1B enligt CLP-förordningen. (Skin Sens. 1/1B, H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion hudsensibilisering.)

Specifikt organskadande efter upprepad exponering – nytt namn men samma krav

Tidigare kallades detta kriterium ”Hög kronisk giftighet”.

Klassificering Specifik organtoxicitet - upprepad exponering i kategori 1 enligt CLP-förordningen. (STOT RE 1, H372: Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.)

Nya funktioner

  • Du kan exportera ditt sökresultat eller hela PRIO-databasen till Excel.

Nya sökfunktioner

  • Nu går det att under Avancerad sökning söka på material (11 huvudkategorier finns) och få information om PRIO-ämnenas potentiella förekomst i material. Detta för att du ska kunna få kunskap om förekomst av farliga ämnen i olika material och varor, vilket är en viktig del i substitutionsarbetet. Information om ämnens indikerade förekomst har lagts till från utvalda källor. Arbete med att lägga till mer data för att täcka in fler PRIO-ämnen som kan finnas i material är ett pågående utvecklingsarbete.Ytterligare en nyhet är att det går att göra en sökning på Prioriteringsnivå. Det innebär att det går att avgränsa sitt sök till att bara innehålla exempelvis utfasningsämnen.
  • I nya PRIO finns funktionen Batchvis sökning med möjlighet att söka på flera ämnens CAS-nummer samtidigt. Numren kan skrivas in efter varandra i en rad separerade med mellanslag eller kommatecken, alternativt kan kopierade nummer klistras direkt in i sökfunktionen. CAS-nummer kan också kopieras direkt från en kolumn eller en rad i ett Excel-dokument, exempelvis från en kemikalieförteckning, och klistras in i sökfältet för en Batchvis sökning.
  • Ytterligare en nyhet är att det går att göra en sökning på Prioriteringsnivå. Det innebär att det går att avgränsa sitt sök till att bara exempelvis innehålla utfasningsämnen.

Förbättrad visning av sökresultat

  • I sökresultatet visas (där det finns data) ämnenas indikerade koppling eller association till ett material eller underkategori till ett material.
  • I nya PRIO kan man sortera bland sökträffarna. Det går att välja att sortera fallande eller stigande på kemiskt namn, CAS-nummer, EC-nummer, prioriteringsnivå eller kriterier.
  • Det går även att smalna av en befintligs sökresultat genom att markera fler sökparametrar och trycka på ”Sök” igen.
Senast uppdaterad 15 december 2022