Sidans namn:

Utfasningsämne: komplexa kolväten (OBS! Gäller ej alltid)

Detta är ett ämne med särskilt allvarliga egenskaper. Enligt det av Riksdagen beslutade miljökvalitetesmålet Giftfri miljö ska användningen av särskilt farliga ämnen så långt det är möjligt upphöra. En del av dessa ämnen är redan förbjudna i olika användningar.

Observera att ämnet tillhör gruppen  komplexa kolväten. Länk till annan webbplats. Vissa ämnen i denna grupp kan ha en sådan sammansättning att de inte omfattas av klassificeringen som cancerframkallande (se CLP-förordningen 1272/2008).

gå till substituera

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.