Ett ämne i PRIO uppdaterad med referensen Kandidatförteckningen

I juni 2024 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen över ämnen som inger särskilt stora betänkligheter (så kallade SVHC-ämnen) med ett nytt ämne:

  • Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide, EG-nummer 201-279-3, CAS-nummer 80-43-3

Detta ämne fanns redan i PRIO-databasen på prioritetsnivån utfasningsämne då den har en harmoniserad klassificering som reproduktionsstörande (Repr. 1B). Ämnet har uppdaterats med referensen Reach-förordningen (EG nr 1907/2006), Kandidatförteckningen.

Senast uppdaterad 27 juni 2024