Referenserna Screeningdatabasen och CLRTAP uppdateras inte längre och har tagits bort från PRIO

Screeningdatabasen var en databas som administrerades av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket. Databasen innehöll screeningdata av miljögifter från den nationella miljöövervakningen för åren 1849 – 2016. Screeningdatabasen hos IVL Svenska Miljöinstitutet uppdateras inte längre. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är, på uppdrag av Naturvårdsverket, ny nationell datavärd för miljögifter. Driftsättningen av en ny miljögiftsdatabas planeras under 2022. I den nya miljögiftsdatabasen kommer all miljöövervakningsdata från screening av miljögifter, miljögifter i biota samt metaller och organiska miljögifter i sediment att finnas tillgänglig.

CLRTAP står för Convention on Long Range Transboundary Air Pollution och är FN:s luftvårdskonvention om långväga transporterade gränsöverskridande luftföroreningar. Konventionen omfattar 8 protokoll varav POPs-protokollet, som PRIO har refererat till, reglerar användningen av långlivade organiska föroreningar (POPs). POPs-protokollet inom CLRTAP uppdateras inte längre. Arbetet med att reglera gränsöverskridande POPs fortlöper globalt inom Stockholmskonventionen.

Senast uppdaterad 13 december 2021