Översyn av potentiella PBT/vPvB-ämnen i PRIO

PRIO har uppdaterats med nya ämnen som uppfyller kriteriet potentiella PBT/vPvB. Sådana ämnen misstänks ha persistenta (svårnedbrytbara), bioackumulerande (ansamlas i levande organismer) och toxiska (giftiga), alternativt mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande egenskaper. Efter översynen är det drygt 200 ämnen i PRIO som uppfyller kriteriet.

I samband med översynen av potentiella PBT/vPvB-ämnen i PRIO har Kemikalieinspektionen även uppdaterat texten som beskriver egenskapen potentiella PBT/vPvB samt referensbeskrivningen för PBT/vPvB-bedömning, ECHA .

Senast uppdaterad 2 november 2021