Två nya ämnen tillagda på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

Den 19 januari 2021 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med två nya ämnen som är reproduktionsstörande:

  • Bis(2-(2-metoxietoxi)etyl)eter, EC-nummer 205-594-7, CAS-nummer 143-24-8
  • Dioktyltenndilaurat, stannan, dioktyl-, bis(kokosacyloxi) derivat, och andra stannaner, dioktyl, bis(fettacyloxi) derivat, där C12 är den huvudsakliga kolkedjelängden av fettsyran, EC-nummer -, CAS-nummer –

Dessa ämnen har uppdaterats med referensen Kandidatförteckningen i PRIO.

Läs mer under nyheter på kemi.se

Senast uppdaterad 21 januari 2021