N-Class referens borttagen

N-Class var en databas framtagen av Nordiska Ministerrådet i samarbete med Europeiska Kemikaliebyrån (ECB). Databasen innehöll ämnen som diskuterats i kommissionens arbetsgrupp för klassificering och märkning av farliga ämnen.


Databasen beskriver brand-, hälso- och miljöfaroklassificeringar för ämnen som finns upptagna på bilaga 1 till Rådsdirektiv 67/548/EEC om klassificering och märkning av farliga ämnen. Därtill finns ämnesspecifika uppgifter som legat till grund för den bedömning som gjorts av Kommissionens arbetsgrupper. Dessa uppgifter berör i första hand miljöeffekter. Databasen används inte längre och de ämnen i PRIO som enbart hade en referens till N-Class har efter granskning uppdaterats med en referens till CLP-förordningen.

Senast uppdaterad 26 november 2020