Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Se över risken

Du har nu identifierat ett prioriterat riskminskningsämne. Frågorna nedan ger stöd att samla ihop beslutsunderlaget som behövs för att

  • ta reda på vilken risk användningen innebär på ert företag och
  • prioritera bland de åtgärder ni behöver vidta.

Var uppmärksam på att en fullständig riskbedömning är betydligt mer detaljerad. Eftersom texten vänder sig till en bred målgrupp är det inte möjligt att här ställa specifika frågor utan tänk på att er situation är unik och måste hanteras därefter.

För att avgöra om hanteringen är riskfylld kan riskerna analyseras utifrån produktens livscykel:

  1. Risker med kemikalier i produktionen
  2. Risker i användningsfasen (innefattar kanske flera olika steg)
  3. Risker då produkten eller varan blir avfall
  4. Sammanvägning av risken
  5. Beslut om kemikalieanvändning

Under Kemikalier i praktiken, riskanalys får du mer information om hur du kan arbeta med att se över risken.

Sammanvägning av risken

När du gjort en riskbedömning bör du ha en relativt bra överblick över ämnets farliga egenskaper och den påverkan ämnet har på människor och miljö i ett livscykelperspektiv och i er speciella situation.

Vid bedömningen av risken kan det underlätta att sortera in ämnen under olika risknivåer. Utifrån din sammanställning över hur människor och miljö kan exponeras i produktion, användning och i avfallsskedet kan du nu göra detta.

Du kan till exempel arbeta med följande risknivåer:

  1. Låg risk, i princip acceptabel
  2. Förhöjd risk som bör utredas närmare och möjligen åtgärdas.
  3. Hög risk som kräver direkta åtgärder

Beroende av risknivå finns det olika sätt att gå till väga. Generellt bör man se över om det finns tillräcklig kompetens i företaget för att hantera risken. Går det att anpassa byggnader och produktionsprocesser för att bygga bort risker? Finns relevant skyddsutrustning? Risken kan också vara så stor att den inte kan anses acceptabel och ämnet bör i så fall fasas ut/ersättas.

Beslut om kemikalieanvändning

Kom ihåg att beslutet alltid är ditt. PRIO-verktyget kan hjälpa dig att prioritera men du bör också koppla ditt beslut till ditt företags interna prioriteringar i form av miljöpolicy eller miljömål eller andra relevanta målsättningar och strategier. Beroende på om du bedömer att dagens risker är oacceptabla eller att riskerna idag hanteras på ett tillfredställande sätt kan du nu gå vidare i prioriteringsguiden.


Hur bedöms risken?

Förhöjd eller hög risk

Låg risk