Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Förhöjd eller hög risk

Du har genom din bedömning av ämnets farliga egenskaper och den exponering som sker i ditt företag kommit fram till att risken vid nuvarande användning är förhöjd eller hög. Nästa steg är att fundera på och fatta beslut om hur du ska hantera risken.

Om det går att åtgärda riskerna finns det olika angreppssätt. Det är viktigt att kompetens att hantera risker finns på arbetsplatsen. Det kan finnas behov av att ändra produkten genom att påverka produktutvecklingsprocessen eller modifiera produktionsmetoden. Tekniska lösningar kan vara ett alternativ, t.ex. ny reningsutrustning eller skyddsutrustning. Det kan också finnas behov av att informera kunden och ha tydliga bruksmanualer. Kan du hitta sätt att minska riskerna genom olika åtgärder bör du göra en ny sammanvägning av riskerna på er arbetsplats för att se om hanteringen är acceptabel.

Om risken efter vidtagna åtgärder fortfarande är oacceptabel, eller om det är ekonomiskt och tekniskt fördelaktigt bör du överväga att fasa ut ämnet.

Att ersätta ett ämne

Utfasning, produktval/substitution, handlar om att uppfylla en önskad funktion utan att använda sig av den aktuella kemikalien.

Att fasa ut ett ämne kan vara aktuellt när

  • ämnet har sådana miljö- och hälsoegenskaper att all användning är olämplig
  • riskbedömningen visar att risken är oacceptabel i den aktuella användningen

Du har skyldigheter enligt Produktvalsprincipen som finns i Miljöbalkens 2 kapitel 4 §. Principen innebär att man så långt som möjligt ska undvika att sälja eller använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risk för människa eller miljö om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.

Som grund i ditt systematiska arbete för att ersätta ett ämne kan du ta hjälp av den sjustegs-modell vi presenterar här. För mer utförlig information eller tips om alternativ kan du kontakta din branschorganisation.


Gå till sjustegs-modellen: Utfasning-så här kan du göra