Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Varför är miljöfarliga ämnen med långtidseffekter prioriterade riskminskningsämnen?

Här avses ämnen som uppfyller klassificeringskriterierna H410 eller H413 enligt  CLP- förordningen eller N;R50/53 eller R53 enligt KIFS 2005:7**. 

Bakgrunden till att just dessa klassificeringskriterier valts är de långtidseffekter som ämnen klassificerade H410 respektive H413 kan ge upphov till. Detta är också i linje med intentionerna i Giftfri miljö att minska exponeringen för ämnen som kan ge långtidseffekter. Ett ämne klassificerat H410 är mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljö. Ett ämne klassificeras H413 om data för ämnets akuta giftighet på vattenlevande organismer saknas men ämnet trots detta bedöms kunna medföra långsiktiga faror för akvatiska (*13) ekosystem till exempel på grund av att ämnet har låg vattenlöslighet (<1mg/l) och ämnet inte är lättnedbrytbart (*14) och ämnets log Pow3 (*15). Ämnen klassificeras H413 då de på basis av tillgängliga data befaras vara mycket farliga och kunna ge allvarliga långtidseffekter.

Ämnen som klassificeras H411 eller H412 (enligt CLP) eller N;R51-53 eller R52-53 (enligt KIFS 2005:7), uppfyller inte detta PRIO-kriterium.


** Observera att KIFS 2005:7 är ett regelverk som kommer att ersättas av CLP!

*13   Akvatisk = hörande till eller bildad i vatten. Akvatiska miljöer är lotiska (rinnande vatten), limniska (sötvattens-), brackvattens- och marina. 

*14   Nedbrytbarheten är bestämd t. ex enligt OECD:s riktlinje 301 

*15   Pow (Partition coefficient octanol/water) är fördelningskoefficienten för ett ämne mellan oktanol och vatten bestämd enligt t.ex. OECD riktlinje 107. Denna fördelningskoefficient används för att uppskatta ett ämnes potential att bioackumuleras.