På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Varför är miljöfarliga ämnen med långtidseffekter prioriterade riskminskningsämnen?

Här avses ämnen som uppfyller klassificeringskriterierna H410 eller H413 enligt  CLP- förordningen eller N;R50/53 eller R53 enligt KIFS 2005:7**. 

Bakgrunden till att just dessa klassificeringskriterier valts är de långtidseffekter som ämnen klassificerade H410 respektive H413 kan ge upphov till. Detta är också i linje med intentionerna i Giftfri miljö att minska exponeringen för ämnen som kan ge långtidseffekter. Ett ämne klassificerat H410 är mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljö. Ett ämne klassificeras H413 om data för ämnets akuta giftighet på vattenlevande organismer saknas men ämnet trots detta bedöms kunna medföra långsiktiga faror för akvatiska (*13) ekosystem till exempel på grund av att ämnet har låg vattenlöslighet (<1mg/l) och ämnet inte är lättnedbrytbart (*14) och ämnets log Pow3 (*15). Ämnen klassificeras H413 då de på basis av tillgängliga data befaras vara mycket farliga och kunna ge allvarliga långtidseffekter.

Ämnen som klassificeras H411 eller H412 (enligt CLP) eller N;R51-53 eller R52-53 (enligt KIFS 2005:7), uppfyller inte detta PRIO-kriterium.


** Observera att KIFS 2005:7 är ett regelverk som kommer att ersättas av CLP!

*13   Akvatisk = hörande till eller bildad i vatten. Akvatiska miljöer är lotiska (rinnande vatten), limniska (sötvattens-), brackvattens- och marina. 

*14   Nedbrytbarheten är bestämd t. ex enligt OECD:s riktlinje 301 

*15   Pow (Partition coefficient octanol/water) är fördelningskoefficienten för ett ämne mellan oktanol och vatten bestämd enligt t.ex. OECD riktlinje 107. Denna fördelningskoefficient används för att uppskatta ett ämnes potential att bioackumuleras.