Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Kriteriernas tillkomst

Kriterierna (*1) för "PRIO-ämnena" är framtagna mot bakgrund av vårt nationella miljömål för en Giftfri miljö (Proposition 2000/01:65(*2)), och mot bakgrund av EU:s kemikalielagstiftning Reach (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).

I preciseringarna till Giftfri miljö finns det angivet att användningen av särskilt farliga ämnen ska så långt det är möjligt upphöra. Definitionen av särskilt farliga ämnen omfattar CMR-ämnen (*3), långlivade och bioackumulerande (PB(*4)) ämnen, mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB(*5)) ämnen, kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) och bly (Pb). Särskilt farliga ämnen omfattar också hormonstörande och kraftigt allergiframkallande men det finns inga fastställda kriterier för dessa egenskaper ännu utan avgörs från fall till fall.

Giftfri miljö handlar också om fortlöpande minskning av hälso- och miljörisker med kemikalier som inte är definierade som särskilt farliga ämnen men som ändå är farliga. Hit hör alla övriga ämnen som omfattas av CLP-förordningen (EG nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning och (KIFS 2005:7(*6)). Hit hör också alla ämnen som på grund av bristfälliga uppgifter inte klassificerats som hälso- och miljöfarliga idag men som kan komma att klassificeras när mer uppgifter kommer fram om dem. Till de farliga ämnena hör också sådana som uppvisar andra farliga egenskaper än de som täcks in av dagens klassificeringssystem. Farliga ämnen måste hanteras på ett sådant sätt att de inte leder till en exponering av människor och miljö som kan innebära risker eller leda till att halterna ökar i förhållande till bakgrundsnivåerna.

I Reach föreslås att varje användningsområde av särskilt farliga ämnen måste godkännas. Särskilt farliga ämnen i Reach är: CMR-ämnen (kategori 1 och 2); långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT); mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen (vPvB); samt andra ämnen, exempelvis hormonstörande, som bedöms ha lika allvarliga inneboende egenskaper.

Vid framtagandet av PRIO-kriterierna har det ansetts ha stor betydelse att dessa förutom att gå i linje med målen i Giftfri miljö också överensstämmer med de kriterier som finns i EU:s kemikalielagstiftning (Reach). Likaså har hänsyn tagits till andra kriterier som används i olika internationella fora såsom Stockholmskonventionen om globala begränsningar av långlivade organiska föroreningar (POP(*7)) och Genèvekonventionen (*8) om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Harmonisering av kriterier är också betydelsefull för att underlätta kommunikationen av kriterierna med andra länder. Därför överensstämmer till exempel kriterierna i PRIO-verktyget för PBT/vPvB-ämnen inte helt med kriterierna i delmål 3 Giftfri miljö för PB/vPvB-ämnen. PRIO-verktygets kriterier för hälsofarliga egenskaper (CMR, Mycket hög akut giftighet, Allergiframkallande, Mutagen kat. 2, Hög kronisk giftighet) överensstämmer med klassificeringskriterierna (CLP-förordningen) för dessa egenskaper. PRIO-verktygets kriterier återfinns under avsnittet Kriterierna i detalj. 


*1   Kriterium = Avgörande kännetecken; det med vars hjälp man kan avgöra att ett visst villkor är uppfyllt

*2   Regeringens proposition 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö. Läs mer även i Kemikalieutredningens betänkande SOU 2000:53 Varor utan Faror, som är underlag till propositionen .

*3   Ämnen som klassificerats som Cancerframkallande, arvsmassepåverkande (Mutagena) eller fortplantningsstörande (Reproduktionstoxiska) ämnen i enlighet med CLP-förordningen (EG nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning) och Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. Observera att KIFS 2005:7 är ett regelverk som kommer att ersättas av CLP.

*4   P = Persistens som betyder beständig och används för att beskriva ett ämnes förmåga att motstå nedbrytning; B = Bioackumulation som innebär att koncentrationen av ett visst ämne i en organism ökar genom att det upptas fortare än det kan nedbrytas, sönderfalla eller utsöndras.

*5   v står för engelskans very som betyder mycket.

*6   Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7 och dess gällande ändringar). Alla kemiska produkter ska klassificeras i enlighet med kriterierna i denna föreskrift för att få släppas ut på marknaden.

*7   POP - Persistent Organic Pollutants

*8   Genèvekonventionen - Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP)