Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Kriterierna i detalj

Nedan följer kriterierna för respektive egenskap som används för att bedöma om ett ämne är ett utfasnings- respektive prioriterat riskminskningsämne.

Utfasningsämnen:

 ● CMR (Cancerogen (H350*), mutagen (H340*) eller reproduktionsstörande (H360*)), kategori 1A och 1B.

 ● PBT/vPvB (Persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket persistenta och mycket bioackumulerande)

 ● Särskilt farliga metaller (kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), bly (Pb) och deras föreningar)

 ● Hormonstörande

 ● Ozonnedbrytande (H420, EUH059)

Prioriterade riskminskningsämnen:

 ● Mycket hög akut giftighet (hälsa)(H300, H310, H330, H370*)

 ● Allergiframkallande (H317, H334)

 ● Mutagen, kategori 2 (H341*)

 ● Hög kronisk giftighet (hälsa) (H372*)

 ● Miljöfarligt, långtidseffekter (H410, H413)

 ● Potentiell PBT/vPvB

 

Mycket hög akut giftighet samt Hög kronisk giftighet räknas inte som utfasningsämnen enligt PRIO.  Dessa ämnen kan vara mycket skadliga redan i små doser men ofta går de att hantera på ett säkert sätt så att risken med ämnena inte blir oacceptabel.

De ämnen som räknas som utfasningsämnen är det samma som ”särskilt farliga ämnen” som definieras i miljömålet ”Giftfri miljö” och gäller CMR kat 1A, 1B, Hormonstörande ämne, särskilt farliga metaller (Hg, Pb, Cd) och PBT/vPvB-ämnen. Utöver dessa hör också ozonstörande ämnen till utfasningsämnena eftersom målsättningen med den lagstiftningen är att fasa ut dessa ämnen.

När det gäller prioriterade riskminskningsämnen har Kemikalieinspektionen gjort ett urval ur klassificering och märkningskriterierna (se även CLP-förordningen) som vi anser vara särskilt prioriterade, däribland ämnen med ”mycket hög akut giftighet” samt ”hög kronisk giftighet”. Självklart är det bra att se över möjligheten till substitution även för dessa ämnen. Budskapen för de olika prioriteringsnivåerna hittar du här.

 


 

*Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver efter faroangivelsen indikerar exponeringsväg (till exempel H350i – Kan orsaka cancer vid inandning) och/eller typ av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.

Som en del av faroangivelse H370 eller H372 kan vilka organ som påverkas ha angetts om detta är känt.