Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladet ska innehålla den information som användaren behöver för att kunna hantera produkten på ett säkert och miljömässigt acceptabelt sätt.

Lagstiftningen för säkerhetsdatablad är harmoniserad inom EU genom kemikalieförordningen Reach (EG) Nr 1907/2006.

För de här kemiska produkterna ska det finnas säkerhetsdatablad:

 • Ämnen och beredningar som är farliga (det vill säga har brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga och miljöfarliga egenskaper) enligt föreskriften (CLP) om klassificering och märkning av kemiska produkter.
 • Beredningar som inte klassificerats som farliga men innehåller minst 1% (0,2% för gaser) av ett hälso- eller miljöfarligt ämne.
 • Beredningar som inte klassificerats som farliga men innehåller minst 1% (0.2% för gaser) av ett ämne som har gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen.
 • Även i vissa andra fall krävs säkerhetsdatablad. Läs mer i artikel 31 i Reach (förordning 1907/2006).

Säkerhetsdatabladen kan ha många användare

Det är många i ett företag som kan ha användning för informationen i ett säkerhetsdatablad. Självklart är det i första hand de som kommer i ”fysisk kontakt” med kemikalien som är berörda, men det är många fler som bör vara informerade om de kemiska riskerna. Miljösamordnare, inköpare och transportansvariga är några exempel på sådana personer. Det kan vara bra att ha följande klart för sig att säkerhetsdatabladen används bland annat till att:

 • Göra riskbedömningar av de miljö- och hälsorisker som är förknippade med den aktuella kemiska produkten.
 • Vara ett stöd vid inköp av kemiska produkter.
 • Utforma säkra arbetsplatser och arbetsmetoder.
 • Säkerställa att kemikalien hanteras på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa.
 • Utarbeta företagsspecifika instruktioner och skyddsblad.
 • Utgöra underlag för klassificering av egna produkter (varor).
 • Utgöra underlag för kemikalieutbytesplaner.
 • Utgöra underlag för hur produkten ska hanteras som avfall.
 • Generera riskinformation som bör återfinnas i företagets förteckning över kemiska produkter.

Vid yrkesmässigt bruk ska säkerhetsdatabladen lämnas till kunden senast vid första leveransen. Bladen ska vara kostnadsfria, skrivna på svenska och daterade. ”Bäst före datum” är i högsta grad aktuellt för den här typen av information och mot bakgrund av återkommande regelförändringar bör bladen sällan vara äldre än två till tre år. Numera är det vanligt att säkerhetsdatabladen skickas i elektronisk form. Mottagaren ska dock först godkänna detta. Det kan vara en värdefull service att bladen dessutom finns tillgängliga på företagets webbplats.

Det är viktigt att de som utarbetar säkerhetsdatablad har tillräcklig kompetens inom områdena kemi, toxikologi och ekotoxikologi samt behärskar gällande regelverk på området. Samtidigt måste informationen i säkerhetsdatabladen vara lätt att förstå. Därför bör använda facktermer förklaras och testresultat även uttryckas i klartext. Hur detaljerad information som behövs varierar beroende på vilken typ av produkt det handlar om. Om produkten är avsedd för ett specifikt användningsområde bör mer detaljerade hanteringsanvisningar lämnas än om produkten exempelvis är en råvara eller kan användas i många olika tillämpningar. Ett säkerhetsdatablad ska innehålla 16 olika huvudrubriker.

Säkerhetsdatabladen kan ha brister

Det förekommer brister i leverantörernas säkerhetsdatablad. Var inte rädd för att kontakta leverantören för att lämna synpunkter eller begära kompletteringar. Följande områden har genererat kritiska kommentarer hos olika företag och som du därför kan uppmärksamma vid din egen granskning av bladet:

 • Det är inte ovanligt att riskerna överdrivs.
 • Informationen i olika säkerhetsdatablad är väldigt likartad trots att skillnaderna i ämnenas farlighet kan vara stora. Färdiga datasystem som framställer säkerhetsdatablad kan medföra olika typer av fel. De skapar lätt standardfraser och allmänna fraser som gör det svårt för läsaren att bedöma hur varje enskild produkt ska hanteras.
 • Informationen är inte tillräckligt detaljerad och nyanserad för att man ska kunna göra riskbedömningen. Det är mycket viktigt att informationen i bladen är specifik för produkten.
 • Viktiga faktauppgifter saknas. Det kan röra sig om tid för ögonspolning, filtertyp i andningsskydd, avfallskod (EWC-kod) och liknande information.
 • Det finns ingen information om hur man ska ta hand om spill och avfall.
 • Det används för svåra termer i säkerhetsdatabladet.

Att läsa säkerhetsdatablad

Mer information om säkerhetsdatablad hittar du på Kemikalieinspektionens webbplats.

IKEM har sammanställt en bra handledning för hur man läser ett säkerhetsdatablad. Även KemiGuiden ger bra information avseende säkerhetsdatablad.