Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Säker kemikaliehantering

Att arbeta för att förebygga risker kan visa sig vara en god strategi. Under 2014 anmäldes drygt 1000 arbetsskador orsakade av kemiska/biologiska ämnen, enligt Arbetsmiljöverket*.

Person i arbetskläder som arbetar med kemikaliehantering

Ohälsa bland personalen ger ökande kostnader i organisationer. När Arbetsmiljöverket var ute under 2003 i ett projekt och granskade 1800 arbetsplatser fann man att två av tre hade brister i sin kemikaliekontroll. Det är en oroväckande hög andel. Även olyckor där kemikalier sprids i miljön kan få betydande konsekvenser för ett företag, inte minst kan förtroendekapital förloras. 

Här följer några grundregler som kan vara bra att ha med sig i arbetet med en säker kemikaliehantering:

 • Det gäller att hålla reda på vilka kemiska produkter som används i verksamheten. Att ha en förteckning över ämnena, vilka mängder som används och vilka risker. Det kan du läsa mer om under Inventering.
 • Det gäller också att samla information och sprida den vidare till de som behöver den. Aktuella säkerhetsdatablad är en förutsättning. Läs mer under säkerhetsdatablad. Det kan dessutom behövas speciella instruktioner och utbildning för att hanteringen skall bli säker. Läs mer under Ansvar och utbildning. För att förstå riskerna behöver man oftast göra en övergripande riskanalys. Under ingången Riskanalys finns mer att läsa om detta.
 • Att förvara och använda kemikalierna på ett säkert sätt är ytterligare en grundsten i kemikaliearbetet. Det handlar den här ingången om.
 • I ett kontinuerligt riskminskningsarbete skall man ta ställning till om man verkligen behöver den aktuella kemikalien. Det kan i många fall finnas ett annat ämne som är mindre farligt för hälsa och miljö, eller kanske en annan metod, se mer under substitution. Inköp av kemiska ämnen kräver därför särskilda rutiner, läs mer under Inköp.

Att tänka på vid förvaring, märkning, hantering och personlig hygien

Förvaring

 • Alla kemiska produkter skall förvaras och märkas enligt anvisningarna på säkerhetsdatabladet.
 • Kemikalier får inte förvaras tillsammans med brännbart material och gasflaskor.
 • Förvara inte syror och baser tillsammans.
 • Förvara inte starka syror och organiska ämnen tillsammans.
 • Förvara inte kraftigt oxiderande ämnen tillsammans med oxiderbara ämnen.
 • Etrar och andra peroxidbildande ämnen skall förvaras mörkt och svalt i tättslutande kärl.
 • Kemikalier skall förvaras med lock då de inte används.
 • Kylskåp och frysskåp för förvaring av kemikalier skall vara av sådan typ som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kemikalier och liknande får ej förvaras i kylskåp eller frysskåp som är avsett för förvaring av mat.
 • Öppna golvbrunnar får inte förekomma i kemikalieförråd. Om golvbrunn finns skall denna förses med skydd som förhindrar att läckage kan ske. Detta innebär exempelvis tättslutande lock, manuell öppnings- och stängningsfunktion på brunnen eller annan jämförbar anordning.
 • Utrustning för hantering och sanering av spill skall finnas förberedd och vara anpassad till de kemikalier som förvaras. Det är lämpligt att utrustningen placeras på utsidan av kemikalieförrådet.
 • Det är viktigt att brandklassningen av förvaringsskåp och förråd stämmer med de typer och mängder av kemikalier som förvaras där.
 • Brännbart material skall förvaras i brandsäkra skåp eller i separata utrymmen.

Märkning

 • Kemikalierna skall normalt förvaras i sina originalförpackningar. Behöver du mindre mängd av ett ämne skall den nya förpackningen vara lämplig för ändamålet. Märkningen skall ske i enlighet med originalförpackningen. Det skall alltid gå att förstå vilket ämne förpackningen innehåller och vilka risker som föreligger.

Hantering av kemikalier

 • Läs alltid noga igenom säkerhetsdatabladet och texten på förpackningen när du skall använda en produkt där du inte väl känner till riskerna. Kontakta miljösamordnaren om du känner dig osäker på hanteringen.
 • Använd personlig skyddsutrustning (ex handskar, ansiktsmask) där så krävs.
 • Överblivna kemikalier och farligt avfall skall hanteras enligt informationen i säkerhetsdatabladet.
 • Första Hjälpen utrustning skall finnas tillgänglig.
 • Arbetslokalerna skall städas regelbundet. Spill av kemikalier får inte förekomma på golven.

Personlig hygien

 • Rökning är förbjuden inom fabriksområdet utanför de speciella platserna för rökare. Är du rökare tänk på att tvätta händerna innan du tar i cigaretten. Kemiska ämnen kan annars överföras via hudkontakt och inandning.
 • Tvätta omedelbart kemikaliespill från huden. Läs i säkerhetsdatabladet eller fråga närmsta chef om du känner dig osäker på vad som skall göras.
 • I lokaler där kemikalier hanteras får matvaror varken förvaras eller förtäras.
 • Arbetskläderna skall hållas rena. Har du varit i kontakt med kemikalier så duscha innan du går hem.

Några regler om hantering av kemikalier

 • Enligt produktvalsprincipen ska man undvika sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga (Miljöbalken, 2 kap. 4 §)
 • Hälsofarliga eller brandfarliga kemiska produkter ska finnas förtecknade. (Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (2000:4) om kemiska arbetsmiljörisker).
 • Till varje hälso- eller brandfarlig kemisk produkt måste det finnas ett säkerhetsdatablad. Bestämmelserna om säkerhetsdatablad finns i artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach).
 • Riskerna med kemikalieanvändningen ska fortlöpande undersökas, bedömas och minimeras, enligt Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Se även egenkontroll i Miljöbalken (26 kap. 19 §). Resultatet ska dokumenteras. Reglerna gäller för tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet.

          

* Arbetsskador 2014. Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:1. Arbetsmiljöverket.