Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Produktutveckling

Genomtänkta kemikalieval ger bättre kvalitet - PRIO en hjälp på vägen

Under produktutvecklingen avgörs en betydande del av en produkts miljöpåverkan. Den totala risken avgörs självklart också av hur produkten används. Som produktutvecklare kan du förebygga risker genom att undvika att bygga in vissa särskilt farliga egenskaper i produkten.

När produkten designas och utvecklas finns därför de största möjligheterna att påverka och förebygga miljö- och hälsorisker som kan uppkomma senare under produktens liv. Genom att ge information om på vilket sätt olika ämnen kan vara farliga kan PRIO hjälpa dig att prioritera vilka ämnen du i första hand bör rikta din uppmärksamhet mot.

Som produktutvecklare bör du känna till vilka egenskaper de ämnen som används i produkten har. Du kan läsa mer om olika egenskaper och dess effekter under Kriterier.

Kemikalieval viktigt i produktutvecklingen

I kvalitetsbegreppet idag ingår att produkten ska vara säker för hälsa och miljö. Dyrköpta erfarenheter som asbestskandaler i USA och sanering av PCB i byggnader har lärt oss att försiktighet i produktvalet kan bespara oss tid, kostnader och dålig image.

Hälso- och miljöklassificering av kemiska ämnen bidrar i arbetet med att minska risker. Klassificeringen ska vidareförmedlas till kunden och marknadsvärdet i en mildare klassificering kan upplevas som mycket stor beroende på kundkrets.

I Miljöbalken 2 kap 4 § finns produktvalsprincipen, som förenklat säger att produkten inte ska vara farligare än nödvändigt. Substitution och utfasning är en del i produktutvecklingen för de företag som vill eller är tvungna till att ta hänsyn till de krav som ställs av omvärlden. Läs mer om substitution och utfasning.

 • Det är viktigt att miljö- och hälsoaspekter vägs in så tidigt som möjligt i produktutvecklingsprocessen. Redan under idéstadiet är det bra att ha eventuella effekter på människa och miljö i åtanke. Fundera på hur säkerhet för miljö och hälsa tas om hand i briefingen
 • Verktygets prioriteringsnivåer kan användas när kravspecifikationer för produkten fastställs.
 • Ämnen som tillhör prioriteringsnivå utfasning bör helt undvikas.
 • Ämnen som tillhör nivån prioriterad riskminskning. För varje tilltänkt användning ska risken för människa och miljö bedömas.

Material och komponenter

Material och komponenter i en produkt kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen. Det är därför viktigt att utvärdera om ämnena verkligen behövs för produktens egenskaper eller om den kan utformas på annat sätt. Det kan ju finnas alternativa material och komponenter som är mindre farliga. Tänk också på att farliga ämnen kan ge miljö- och hälsopåverkan i flera led. Produktutvecklingen bör därför ta hänsyn till kemikaliefrågorna vid tillverkningsprocesserna, när produkten används samt vid återvinningen eller avfallshanteringen. Man bör också fundera över om det finns säkra återvinningssystem för produkten och dess komponenter.

Vikt och livslängd

Materialvalet påverkar ibland produktens vikt vilket kan påverka produktens miljöprestanda. Ett lättare material kan vara bra ur miljösynpunkt och exempelvis drar en lättare bil mindre bränsle än en tyngre. Baksidan kan vara att det lätta materialet innehåller något farligt ämne. Vad det gäller livslängden kan det kan löna sig att investera i tåliga och beständiga material. Detta kan ibland leda till att kemikalieinnehållet i produkten påverkas vilket bör beaktas.

Information till användaren

Självklart har företaget svårt att i detalj påverka hur kunden använder och kasserar produkterna, men en bra information till kunden är oerhört viktigt eftersom detta ger förutsättningar för en säker hantering. Vad det gäller att informera om risker med kemiska ämnen i produkterna finns det ett antal krav som producenterna måste uppfylla. Det gäller att informera om de miljö- och hälsorisker som är förknippade med varorna. För företag som tillverkar, importerar eller säljer farliga kemiska produkter är det ett krav i lagstiftningen att förpackningar skall vara försedda med farosymboler och annan information. Risk- och skyddsinformation skriftligen skall lämnas i form av säkerhetsdatablad av tillverkare, importörer eller säljare av produkten i fråga.

Instruktion för produktutveckling

Inom ramarna för miljöledningssystemet är det lämpligt att sammanställa en instruktion som beaktar miljöfrågorna i produktutvecklingen. En sådan instruktion kan innehålla följande komponenter:

 • Ett åtagande som säger att hälso-, säkerhets och miljöaspekter skall beaktas då företaget utvecklar eller förändrar en produkt.
 • Klarläggande av att en preliminär riskanalys skall genomföras så tidigt som möjligt under utvecklingsprocessen. Lämpligen är företagets miljösamordnare eller annan miljöspecialist delaktig i analysen.
 • När viktiga steg i produktutvecklingsprocessen genomförts skall riskanalyser och avstämning mot krav i lagstiftningen och hos kända eller möjliga kunder dokumenteras.

Fundera över vilken information eller vilka instruktioner som kan skickas med produkten. Kan det finnas information på produkten eller behövs det instruktioner om hur produkten ska användas? För kemiska produkter gäller särskilda regler för produktinformation.

Instruktionen kan vidare ge information om områden som är viktiga att beakta under utvecklingsprocessen, exempelvis:

 • Identifiering av viktiga miljöfrågor i samband med användningen av råvaror och insatsämnen. Produktion i full skala kan exempelvis innebära omfattande procedurer kring klassificering och märkning av kemiska produkter, transport av farligt gods, hantering, import, rapportering till produktregistret och annat.
 • Det gäller att identifiera eventuella hälso- och miljöfarliga ämnen i receptet (formuleringen). Det gäller också att veta vilka ämnen som kommer att finnas i den slutliga produkten.
 • Det bör också framgå att information om miljö- och hälsorisker skall finnas tillgänglig så tidigt som möjligt under utvecklingsprocessen.

En instruktion av det här slaget har inte fokus enbart på kemikaliefrågor utan bör också omfatta frågor som rör användning av vatten, energi, utsläpp till luft och vatten, avfall, ergonomi och andra omständigheter som rör miljö och hälsa. Slutligen bör att det framgå att under utvecklingen skall man också ta hänsyn till hur produkten skall tas om hand när den är uttjänt.

En exponeringsprofil kan hjälpa till att tydliggöra riskerna

Försök att kartlägga risken genom att fundera över hur en exponeringsprofil för produkten kan se ut, se bild. Exponeringsprofilen hjälper dig att kartlägga risken före, under och efter användning. Risken med kemiska ämnen beror dels på när exponering uppstår och dels på hur produkten används. En exponeringsprofil kan du göra genom att

 • Fundera på var i livscykeln miljö- och hälsorisker kan uppkomma
 • Hur produkten används
 • När eller hur ämnen avges till omgivningen

Modell för emissions och exponeringsprofil för bromsbelägg

Modell för emissions- och exponeringsprofil för spånskiva

 

Generell exponeringsprofil över två olika produkter.

Tabell för produktens miljöaspekter. 

Beroende på hur profilen ser ut kan olika riskminskningsåtgärder vara lämpliga. Försök att identifiera vilka moment under produktens livscykel som kan ge upphov till miljö- och hälsorisker. Du kan lista dessa i tabellen som bifogas som excelfil.

Tänk på att en produkt kan ha flera olika användningsområden. Fundera på vad du som produktutvecklare kan göra för att minimera miljöpåverkan från produkten:

 • Kan stor hälsoexponering under tillverkningsfasen undvikas genom att t.ex. använda pellets i stället för pulver?
 • Kan exponering i användning minskas genom en annan förpackning till produkten eller bättre information?
 • Vilken information behövs i avfallsledet för att minska risker som kan uppstå där?
 • Kan produkten designas annorlunda så att den blir lättare att demontera?

Det finns ett antal manualer och metoder för miljöanpassad produktutveckling. För mer information besök Tillväxtverket.