Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Lagstiftning

Kemikalier regleras i flera olika regelverk

Kemiska produkter låter sig inte inplaceras i en enda övergripande lagstiftning. Kemikalier används ju på många olika ställen i samhället och de risker som skall kontrolleras rör därför en mängd hälso-, säkerhets- och miljöaspekter. Både Miljöbalken och lagstiftningen på arbetsmiljöområdet innehåller ett antal regler på kemikalieområdet. Andra lagar rör transporterna av farligt gods, brandfarliga och explosiva varor, samt storskalig hantering av kemiska produkter till skydd mot olyckor. I speciallagstiftning regleras bekämpningsmedel, läkemedel och kosmetiska produkter.

Mer information om relevant lagstiftning finns på kemi.se. Den europeiska kemikalielagstiftningen, Reach, har inneburit ett kraftigt förändrat regelverk för kemikalier.

Kemikalier i arbetsmiljön

Ett viktigt område med en omfattande lagstiftning är kemiska risker i arbetsmiljön. Av speciellt intresse för kemikaliefrågorna är Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43. Att ha de kemiska riskerna under kontroll är en del av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Det finns ett antal viktiga punkter att hålla reda på:

  • För att kunna välja rätt skyddsåtgärder och planera nödlägesberedskapen så ska en riskbedömning göras på arbetsplatsen. Riskbedömningen utgör grunden för vilken kemisk produkt som ska användas i ett visst sammanhang. Det gäller dock att tänka på att det i sammanhanget kan finnas andra risker än de kemiska. Vad händer exempelvis vid strömavbrott eller läckage? Riskbedömningen ska dokumenteras.
  • Arbetet ska planeras så att exponeringen för farliga ämnen minimeras. För cirka 400 ämnen finns det hygieniska gränsvärden. Är halterna lägre än det hygieniska gränsvärdet anses en person skyddad mot skador även vid långvarig exponering. Känner man inte till exponeringen eller misstänker luftföroreningar ska mätningar och utredningar genomföras.
  • De som arbetar med farliga ämnen ska få instruktioner om hur de ska arbeta säkert. Vid särskilt farligt arbete i slutna utrymmen krävs skriftligt arbetstillstånd. För vissa ämnen krävs särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket.
  • Förteckning över hälso- eller brandfarliga kemiska produkter, märkning och säkerhetsdatablad ska finnas i de flesta fall.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Kemikalier i Miljöbalken

Miljöbalkens (1998:808) grundläggande bestämmelser gäller faktiskt alla typer av verksamheter, exempelvis företag, kommuner och enskilda privatpersoner. Här kommer en kort redogörelse för hur kemikaliefrågorna hanteras i Miljöbalken.

De allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken (2 kap) gäller även vid hantering av kemiska produkter, bland annat kravet om att skaffa sig kunskap och kraven på produktval. Dessa regler gäller generellt, det vill säga de gäller för både tillverkare, importörer, säljare och användare av kemiska produkter. Miljöbalken innehåller flera generella regler för kemiska produkter och biotekniska organismer, bland annat om utredningsskyldighet, produktinformation, uppgiftsskyldighet, produktregister, förhandsanmälan och tillstånd för vissa produktgrupper. Det är tillverkare, importörer och säljare av kemiska produkter som har huvudansvaret för kemikaliekontrollen, det vill säga att förebygga skador på människor och miljö. Miljöbalken innehåller ett antal specialbestämmelser om kemiska produkter men det finns även flera förordningar som detaljreglerar vissa, exempelvis bekämpningsmedel, lösningsmedel, PCB, spillolja och ämnen som hotar ozonskiktet.

Kemikalieinspektionen har föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter. Sådana kemikalier som är klassade som farliga ska åtföljas av säkerhetsdatablad. De ska också märkas med farosymboler.

Vad det gäller säkerhets- och skyddsinformation går arbetsmiljölagstiftningen och miljölagstiftningen hand i hand. Följande krav är av speciellt intresse för många företag:

  • Utredningsskyldigheten – den som tillverkar eller importerar en kemisk produkt är skyldig att se till att det finns en tillfredsställande utredning för bedömning av hälso- eller miljöskador av en produkt.
  • Produktinformation – tillverkare och importörer ska informera om sin kemiska produkt genom märkning och säkerhetsdatablad.
  • Uppgiftsskyldighet – tillverkare och importörer ska lämna ut de uppgifter till myndigheterna, som kan behövas för att bedöma hälso- och miljöriskerna med produkten.
  • Produktregister – kemiska produkter som yrkesmässigt tillverkas eller förs in till Sverige ska registreras i ett register som förs av Kemikalieinspektionen.
  • Förhandsanmälan – kan krävas för den som avser att tillverka eller till Sverige föra in kemisk produkt eller bioteknisk organism.
  • Tillstånd – kan krävas för import, yrkesmässig överlåtelse eller annan hantering av särskilt farliga kemiska produkter. För bekämpningsmedel finns särskilda krav på prövning och godkännande innan produkten får säljas och användas. Även för bränslen gäller särskilda regler för bränslens kvalitet och egenskaper.

Länk till Miljöbalken

Lagstiftning som rör kemikalier i varor

Kemikalier ingår i många olika varor och exempel är färgämnen i textilier, färger eller lacker på trä- eller metallföremål, möbler och verktyg. Regelverket på varuområdet är inte alls så utvecklat jämfört med de regler som gäller för kemiska produkter. Reach kommer dock innebära nya krav även för varor, bland annat om information om innehåll av särskilt farliga ämnen. Läs vidare i Kemikalieinspektionens faktablad om Reach och varor.

Miljöbalkens hänsynsregler gäller även för varor som innehåller eller har behandlats med kemiska produkter. De ska exempelvis ersättas med mindre farliga när det är möjligt. Den som tillverkar eller för in sådana varor skall också lämna uppgifter som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Det förekommer även begränsningar och förbud exempelvis avseende förekomsten av farliga tungmetaller och vissa andra kemiska ämnen i varor.

Produktsäkerhetslagen innebär att tillsynsmyndigheterna måste underrättas om farliga varor och tjänster. Om ett företag på egen hand exempelvis återkallar en konsumenttillgänglig kemisk produkt därför att produkten inte är säker, är företaget skyldigt att underrätta Kemikalieinspektionen. Konsumentverket har också tillsyn vad det gäller varor.

RoHS och ELV

EU-direktivet Restriction of certain hazard substances in electrical and electronic equipment, RoHS, handlar om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter som fått stor betydelse för verkstads- och elektronikindustrin. ELV står för End of Life of Vehicles och begränsar användningen av vissa tungmetaller i fordon. För mer information om ELV se Naturvårdsverkets webbplats. Mer information om RoHS finns här.

Annan lagstiftning med fokus på kemiska produkter

Kemikaliefrågorna ingår även i annan lagstiftning än arbetsmiljölagstiftningen och miljöbalken. Här ges några exempel på regelverk som berör en del företag.

Kemikalieolyckor

Lagstiftningen om allvarliga kemikalieolyckor (1999:381) bygger på EU:s ”Seveso II-direktiv”. Den berör drygt 300 industrianläggningar i Sverige, varav ett antal tillhör gruppen små- och medelstora företag.

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods är omgiven av särskilda regler enligt Lagen om transport av farligt gods (1982:821). Bland annat gäller att företag som bedriver verksamhet, där det ingår att utföra transporter av farligt gods, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare med nödvändig kompetens.

Det gäller också företag som utför lastning eller lossning i samband med sådana transporter. Kravet gäller samtliga transportslag. Syftet är att höja säkerhetsnivån. Säkerhetsrådgivaren ska verka under företagsledningens ansvar för att förebygga olyckor och rapportera till ledningen om inträffade olyckor eller tillbud i samband med transport av farligt gods.

Hantering av brandfarliga och explosiva varor

De företag som hanterar brandfarliga och explosiva varor har särskilda skyldigheter enligt Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, utöver vad som regleras i de ovannämnda lagarna. För transport av sådana varor gäller exempelvis lagen om transport av farligt gods. Byggnader och andra anläggningar ska vara betryggande anordnade från brand och explosionssynpunkt. Särskild kompetens krävs och det ska finnas en föreståndare för brandfarliga varor. Utredning om riskerna ska utföras. Tillstånd krävs vid hantering av större mängder.