Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Metallgrupper i databasen

Lättlösliga salter av de metaller som finns som sökbara ämnesgrupper i PRIO-verktyget finns också med i CLP/GHS-databasen. De är där klassificerade som miljöfarliga. I sin mest vattenlösliga form har dessa metaller, med avseende på den fria metalljonen, bedömts vara mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (H410)

Fler metallföreningar än de som finns i databasen har farliga egenskaper. Inom ramen för ett globalt harmoniserat system (GHS) för klassificering och märkning av farliga kemikalier har man tagit fram en strategi för att bedöma farligheten hos metaller och metallföreningar.

I grova drag innehåller strategin metoder för att bedöma om metaller eller metallföreningar ger upphov till giftiga halter av fria metalljoner i vattenmiljön.

Det är i huvudsak två processer som påverkar detta förlopp, nämligen i vilken utsträckning metalljoner kan frisättas och/eller lösas ut det vill säga ämnets vattenlöslighet samt i vilket utsträckning ämnet kan omvandlas och utlösas till följd av faktorer i vattenmiljön. Faktorer som påverkar denna omvandlings och/eller utlösningsprocess kan vara pH, vattnets hårdhet, temperatur med mera.

Omvandlings och/eller utlösningsprocessen är unik för varje enskild metallförening. För flera av de metaller och metallföreningar som finns på marknaden har denna farlighetsbedömning inte gjorts inom klassificering och märkningsarbetet som bedrivs på EU-gemensam nivå. I detta verktyg gör vi därför en hänvisning direkt till den strategi som tagits fram för att man ska kunna göra en egen bedömning av de metaller eller metallföreningar som inte har bedömts på EU-nivå.