Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Komplexa kolväten

Komplexa kolväten framställs genom raffinering av råolja och stenkolstjära. 

Komplexa kolväten är blandningar av olika organiska ämnen och är ofta klassificerade som giftiga och cancerframkallande. De betraktas som utfasningsämnen i PRIO-verktyget. Ämnen som ger de farliga egenskaperna är t.ex. bensen och polyaromatiska kolväten (PAH).

Emellertid är det så att många komplexa kolväten kan behandlas kemiskt så att halterna av de cancerframkallande beståndsdelarna minskar. När halterna av dessa ämnen understiger bestämda gränsvärden skall det komplexa kolvätet inte längre klassificeras som cancerframkallande. På marknaden är flertalet komplexa kolväten behandlade och ska därmed inte betraktas som utfasningsämnen. Detta är anledningen till att vi i den sökbara databasen i PRIO skriver ”Obs! Gäller ej alltid” för ett stort antal komplexa kolväten, men det gäller som sagt inte för alla komplexa kolväten.

Vissa komplexa kolväten som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska omfattas av begränsningsregler enligt Reach-förordningen (EU) nr 1907/2006 post 28-30 om de ingår i kemiska produkter som säljs till allmänheten.

Mer information:
Kemikaliegrupper: PAH
CLP/GHS-databasen: Ämnen som tillhör indexgruppen 648 och 649