Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Klorparaffiner

Klorparaffiner är kolväten med rak kolkedja som består av 10 till 30 kolatomer och där 40-70 procent av väteatomerna är utbytta mot kloratomer. 

Klorparaffiner indelas i kort-, mellan- och långkedjiga beroende på kolkedjans längd. Kortkedjiga har 10 till 13 kolatomer, mellankedjiga 14 till17 kolatomer och långkedjiga har fler än 17 kolatomer.

Kemikalieinspektionen har tagit fram ämnesinformation och flödesanalyser för klorparaffiner.

Klorparaffiner används bland annat i kyl - och smörjmedel i metallbearbetande industri och som tillsatsmedel i fogmassor, färg, plast och gummi. Funktionen kan vara som mjukgörare och flamskyddsmedel, se kortstatistik om klorparaffiner.

Klorparaffiner är stabila, svårnedbrytbara föreningar som kan bioackumuleras i miljön. Kort- och mellankedjiga klorparaffiner är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Här kan du söka i CLP/GHS-databasen.

Kortkedjiga klorparaffiner är förbjudna att tillverkas eller släppas ut på marknaden som rent ämne eller som ämne i blandningar eller i varor. Detta är reglerat genom POPs förordningen. Kortkedjiga klorparaffiner är identifierade som särskilt farliga ämnen (SVHC) i Reach-förordningen och uppförda på kandidatförteckningen

Mer information:

Chlorinated paraffins in Swedish breast milk, PM 18/12, Swedish Chemicals Agency, 2012

European Union Risk Assessment Report, Alkanes, C10-13, Chloro, Risk Assessment. European Communities, 2000.