Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Klorerade lösningsmedel

Klorerade lösningsmedel är kolväten med en till två kolatomer och där flera väteatomer är utbytta mot kloratomer.

Kemikalieinspektionen har tagit fram ämnesinformation och flödesanalyser för några klorerade lösningsmedel diklormetan, tetrakloreten, tetraklormetan, trikloretan och trikloreten, sök efter flödesanalyser och ämnesinformation här.

Deras goda fettlösande egenskaper gör att de används som avfettningsmedel för bl.a. metaller och som kemtvättvätskor. Användningen av klorerade lösningsmedel i Sverige är numera förbjuden i konsumentprodukter. I yrkesmässig användning krävs tillstånd enligt Reachförordningen för trikloretylen. För metylenklorid gäller våra nationella tillståndsregler.

Användningen av klorerade lösningsmedel har minskat kraftigt sedan förbuden trädde ikraft och kravet på dispenser infördes som ses tydligt i befintlig statistik, se kortstatistik "Klorerade lösningsmedel".

Generellt är klorerade lösningsmedel hälsoskadliga och kan ge eller misstänks ge cancer. De giftiga eller skadliga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Vissa klorerade lösningsmedel bryter också ned ozonskiktet. Här kan du söka i klassificerings- och märkningsregistret.

Mer information:

Nationella begränsningar och förbud

Begränsningsuppdraget, bilaga Ämnesredovisningar. Rapport 10/90, Kemikalieinspektionen, 1990.

Klor och klorföreningar. Rapport 15/94, Kemikalieinspektionen, 1994.