Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Isocyanater

Isocyanater används som råvara vid framställning av polyuretan (PUR) som förekommer i plast och som bindemedel i lim, färg och lack. 

Polyuretan bildas efter en reaktion mellan diisocyanat och en förening med flera hydroxylgrupper, en polyol. Användningen av diisocyanater ökar i Sverige eftersom det framställs allt fler polyuretanprodukter (länk till kortstatistik isocyanater).

Isocyanat är ett kemiskt ämne som innehåller gruppen –N=C=O på en alkylkedja eller en aromatisk ring. Ämnesgruppen isocyanater kan indelas i mono-, di- och polyisocyanater beroende på antalet isocyanatgrupper. Diisocyanater, som har två reaktiva isocyanatgrupper, är de mest använda och vanligast är difenylmetandiisocyanat, toluendiisocyanat, hexametylendiisocyanat och isoforondiisocyanat. Kemikalieinspektionen har tagit fram flödesanalyser och ämnesinformation för några isocyanater.

Isocyanater förekommer både som vätskor och som pulver. Vätskorna kan avge ångor som är farliga redan vid rumstemperatur. Många isocyanater är klassificerade, här kan du söka i CLP/GHS-databasen efter enskilda isocyanater. Generellt gäller att isocyanater kan ge allergier vid hudkontakt eller inandning, skador i andningsorganen vid inandning av ångor eller aerosoler. Vissa isocyanater kan orsaka cancer. En del är också klassificerade som miljöskadliga, eftersom de är giftiga för vattenlevande organismer.

Problemen i arbetsmiljön kan minskas genom att göra diisocyanaterna mindre flyktiga eller reaktiva. Det finns två sätt att göra det på, antingen genom att prepolymerisera eller förreagera diisocyanaterna, eller genom att blockera dem. I båda fallen framställs en större molekyl. Det förekommer dock alltid rester av fri diisocyanat i prepolymeriserade eller blockerade produkter.

Förebyggande åtgärder vid arbete med isocyanater är viktiga. Arbetsmiljöverket har gett ut föreskrifter om arbete med härdplaster där isocyanater ingår, AFS 1996:4.

Mer information:

Hazardous chemicals in textiles. Report of a government assignment. Rapport från ett regeringsuppdrag. Rapport 3/13, april 2013, på engelska.

Tillsynsprojektet härdplaster, Rapport från Kemikalieinspektionen 4/91, 1991.

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om härdplaster AFS 1996:4.

CLP/GHS-databasen: Ämnen som tillhör indexgruppen 615