Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Ftalater

Ur kemisk synpunkt är ftalater diestrar av orto-ftalsyra. Estrarna är uppbyggda av en syra som innehåller en aromatisk ring och en eller två alkoholer, t.ex. etanol eller butanol. Alkoholernas kolvätekedjor kan också vara ringformade kolväten eller aromatiska ringar. Ftalaternas fysikaliska och kemiska egenskaper beror på hur kolvätekedjorna ser ut. Genom att modifiera dem kan man få fram ftalater för olika användningsområden.

Kemikalieinspektionen har tagit fram ämnesinformation och flödesanalyser för några ftalater. Se den statistiken här.

Ftalater används framförallt som mjukgörare i plast och gummi och innehållet av ftalater kan vara upp till 40 procent av den färdiga produkten. Särskilt uppmärksammad är användningen av DEHP, (di(etylhexyl)ftalat), som mjukgörare i PVC-plast. Största mängderna av ftalater finns i produkter för golvbeläggning, tapeter, kabel, folie och vävplast. Ftalater kan också ingå som mjukgörare för bindemedel i olika slags färg och lim. I många importerade produkter såsom skosulor, plastslang och vissa textilier återfinns också ftalater.

                    

Mjukgörare är inte fast bundna till PVC-polymeren och därför utsöndras ftalater från plastprodukter under hela deras livslängd. Denna diffusa spridning gör att ftalater hittas nästan överallt i miljön.

DEHP, dibutylftalat (DBP) och bensylbutylftalat (BBP) är klassificerade som giftiga och reproduktionsstörande, det vill säga kan ge nedsatt fortplantningsförmåga och fosterskador. DBP är också klassificerad som miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer. Här kan du söka i CLP/GHS-databasen efter enskilda ftalater. Riskbedömning inom EU:s program för existerande ämnen är avslutade för DEHP, diisononylftalat (DINP) och diisodecylftalat (DIDP).

DEHP, DBP, BBP, Diisobutylftalat samt Di(grenade C6-C8) alkylftalater och Di(grenade och raka C7-C11) alkylftalater är identifierade som särskilt farliga ämnen, SVHC, i Reach och uppförda på kandidatlistan. DEHP, DBP, BBP och Diisobutylftalat är dessutom uppförda på tillståndslistan, bilaga XIV, i Reach

Sverige har haft regler för ftalater men dessa upphävdes den 16 januari 2007 i och med att nya EU gemensamma regler för de sex vanligaste ftalaterna trädde i kraft. Här kan du söka i Begränsningsdatabasen. De tre farligaste ftalaterna (DEHP, DBP och BBP) totalförbjuds i leksaker och barnavårdsartiklar. För de tre mindre farliga ämnena (DINP, DIDP och DNOP) gäller förbudet leksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i munnen. Läs mer om reglerna för ftalater här.

Mer information:

Frågor i fokus - Ftalater

Faktablad Ftalater i leksaker

Phthalates which are toxic for reproduction and endocrine-disrupting – proposals for a phase-out in Sweden, Rapport 4/15, Kemikalieinspektionen, 2015

Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige, Rapport 7/14, Kemikalieinspektionen 2014.

Kartläggning av ftalater i varor i Sverige, PM 2/14. Kemikalieinspektionen 2014.

Additiv i PVC – Märkning av PVC. Rapport 6/96, Kemikalieinspektionen, 1996.