Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Bromerade flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel används för att försvåra antändningen av ett material eller minska spridningen av brand, men de gör inte materialet obrännbart.

Tv-spel hemma

Flamskyddsmedel kan vara antingen reaktiva, det vill säga förenas kemiskt med materialet som ska flamskyddas, eller additiva det vill säga blandas med materialet utan att vara kemiskt förenade. Additiva ämnen sitter lösare bundna till materialet och läcker därför lättare ut vid användning av materialet eller då det blir avfall.

Bromerade flamskyddsmedel anses ofta vara ett effektivt flamskyddsmedel. Relativt små mängder behövs för att få ett högt flamskydd. När material som har flamskyddats med ett bromerat flamskyddsmedel antänds, startar en kemisk process som innebär att branden stoppas i inledningsskedet och brandspridningen kan hindras.

Till Sverige importerades år 2010 totalt cirka 41 ton bromerade flamskyddsmedel som råvara till industrin och dessutom importerades en stor mängd varor behandlade med bromerade flamskyddsmedel (länk till kortstatistik flamskyddsmedel).

Det finns cirka 80 olika typer av bromerade flamskyddsmedel som har väldigt skiftande kemiska egenskaper. Kunskapen om dem varierar. Det finns fem bromerade flamskyddsmedel som historiskt sett har används mest och som det finns mycket kunskap om. Det är pentabromdifenyleter, oktabromdifenyleter, dekabromdifenyleter, tetrabrombisfenol A och hexabromcyklododekan.

Penta- ,okta- och dekabromdifenyleter tillhör samma kemiska grupp av ämnen, polybromerade difenyletrar och förkortas PBDE. Dessa har olika antal bromatomer i strukturen, pentaBDE har fem, okta har åtta och deka har tio bromatomer. Alla tre är svårnedbrytbara, persistenta ämnen medan bioackumulationen och toxiciteten skiljer sig åt.

PentaBDE är klassificerad som miljöfarligt och hälsoskadligt. Det finns risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring och kan skada barn under spädbarnsperioden. Penta BDE har visat sig förekomma i bröstmjölk. Dessutom är pentaBDE klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Här kan du söka i CLP/GHS-databasen. PentaBDE är också antagen som POPs ämne till LRTAP-konventionen och Stockholms-konventionen.

OktaBDE är klassificerat som reproduktionsstörande och bedömd som persistent, bioackumulerande och toxiskt. Här kan du söka i CLP/GHS-databasen. OktaBDE är också antagen som POPs ämne till LRTAP-konventionen och Stockholms-konventionen.

Riskbedömning av dekaBDE är klar inom EU:s Existerande ämnesprogram. Utredningen visade att inga påtagliga hälso eller miljörisker kan pekas ut men några viktiga frågor kvarstår ändå angående dess PBT-egenskaper. Riskbedömningen av pentaBDE och oktaBDE är avklarade inom EU.

Penta– och oktaBDE över en viss halt är förbjudna i kemiska produkter och varor inom EU. Polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) inklusive dekaBDE är förbjudna att användas i elektriska och elektroniska produkter via det s.k. ROHS-direktivet (direktiv 2002/95/EG). Tidigare var dekaBDE undantaget från ROHS-direktivet men from 1 juni 2008 är det undantaget upphävt. Samtidigt upphävs det svenska förbudet mot dekaBDE.

Hexabromcyklododekan (HBCDD) har en annan kemisk struktur, en ring bestående av tolv kolatomer och sex bromatomer bundna till ringen. Sverige var rapportör för riskbedömningen av HBCDD inom EU:s Existerande ämnesprogram. Slutsatserna i rapporten är att ämnet är persistent, bioackumulerande och mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. I djurförsök har HBCDD visat sig påverka lever och sköldkörteln samt vara reproduktionstoxisk. Riskbedömningen av HBCDD är avklarad inom EU.
HBCDD är identifierat som särskilt farligt ämne, SVHC, och är uppfört på kandidatförteckningen (Reach). HBCDD är också uppfört på tillståndslistan, bilaga XIV, i Reach. Inom arbetet med Stockholmskonventionen om globala miljögifter har HBCDD blivit bedömt som ett PBT-ämne och globala förbud, med vissa undantag, trädde i kraft 2014.

Tetrabrombisfenol A (TBBP A) har också riskbedömts inom EU:s Existerande ämnesprogram. Ämnet är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. TBBP A anses som svårnedbrytbart och kan bioackumuleras.

För övriga bromerade flamskyddsmedel saknas ännu mycket kunskap om effekter på människa och miljö. Ämnena skiljer sig åt från kemisk synpunkt även om alla innehåller brom. För att få en acceptabel bedömning måste varje enskilt ämne bedömas för sig. Flera "nya" bromerade flamskyddsmedel har hittats i den svenska miljö till exempel dekabromdifenyletan. Av övriga bromerade flamskyddsmedel är hittills endast vinylbromid klassificerad som cancerframkallande. Här kan du söka i CLP/GHS-databasen.

Mer information:

DekaBDE – rapport från ett regeringsuppdrag. Rapport 1/09, Kemikalieinspektionen 2009.

Risk profiles for PentaBDE, Okta BDE and HBCDD, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

Hexabromcyklododekan (HBCDD) och tetrabrombisfenol-A (TBBPA), rapport från ett regeringsuppdrag. Rapport 3/06, Kemikalieinspektionen 2006.

Dekabromdifenyleter (dekaBDE) - underlag till ett nationellt förbud. Rapport 5/04, Kemikalieinspektionen 2004.

Bromerade flamskyddsmedel – Förutsättningar för ett nationellt förbud. Rapport 4/03, Kemikalieinspektionen 2003.

Flamskyddsprojektet. Rapport 16/95, Kemikalieinspektionen 1995.